Dostawa w roku 2021 petelu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów

» Notice description

Zamówienie obejmuje realizację zadania p.n. „Dostawa w roku 2021 peletu drzewnego do szkół i budynku zarządzanego przez Gminę Nowy Duninów” na następujących warunkach: Dostawy będą realizowane do następujących budynków: Budynek komunalny przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie, ul. Gostynińska 1, 09-505 Nowy Duninów, Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie Filia w Soczewce, ul. Ks. Pawła Kwiatkowskiego 1, 09-506 Soczewka.
Dostawy będą realizowane partiami w ilości do 5 Mg (ton) jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Łączna szacunkowa ilość – 220 Mg (ton). Pelet drzewny będzie dostarczany cysterną z opróżnieniem pneumatycznym. Dostarczany pelet drzewny musi charakteryzować się następującymi parametrami:
a) surowiec: drzewo z drzew iglastych lub liściastych albo stanowiący mieszankę drzew liściastych i iglastych, bez domieszki innej substancji, jak np.: kleje, lepiszcze, czy utwardzacze;
b) średnica: 6 - 8mm;
c) długość: do 40mm;
d) maksymalna zawartość popiołu: do 0,7%;
e) wartość opałowa: od 17 do 19 MJ/kg;
f) gęstość minimalna: 600 kg/m3;
g) wilgotność: do 10%;
h) zgodność z normą EN 14964-2:2011 bądź normą równoważną obowiązującą w kraju
i) dostarczany pelet będzie objęty co najmniej 6 miesięczną gwarancją producenta.
6. Wraz z każdą dostawą Wykonawca dostarczy sprawozdanie z badań dostarczanego peletu drzewnego.
Wykonawca w ofercie podaje cenę za dostawę 1 Mg (jednej tony) peletu drzewnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Wykonawcę zgodności jakościowej dostarczanego peletu drzewnego z parametrami określonymi w ust. I pkt. 5 SIWZ poprzez pobranie próbki peletu drzewnego, która w przypadku ewentualnych uwag co do jakości będzie oddawana do badania laboratoryjnego. Jeśli pelet drzewny nie spełni parametrów określonych w ust. I pkt. 5 SIWZ, kosztami badania laboratoryjnego Zamawiający obciąży Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do przyjęcia zwrotu, wymiany części lub całości dostawy na własny koszt. Termin dostaw poszczególnych partii będzie uzgadniany z Wykonawcą telefonicznie (np. sms-krótka wiadomość tekstowa), za pomocą telefaxu lub poczty elektronicznej. Zamówienia będą realizowane w dni robocze w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza warunków dostaw.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Osiedlowa 1
Nowy Duninów 09-505
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Gmina Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1
Nowy Duninów 09-505
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in