„Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i inne czynności zawiązane z budową układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, obejmujące:
1) budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1152G na odcinku od wysokości chodnika (prowadzącego ruch do Słonowic) do wysokości działki nr 293, w technologii z kostki brukowej betonowej wraz z budową muru oporowego i montażem balustrady na wysokości przepustu,
2) przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone w ciągu budowanego chodnika w technologii z kostki brukowej betonowej,
3) budowę zatoki autobusowej (zawrotka dla samochodów) w technologii z betonu asfaltowego,
4) budowę peronu na wiatę przystankową w technologii z kostki brukowej betonowej,
5) dostawę i montaż wiaty przystankowej,
6) wycinkę drzew będących w kolizji z budowanym chodnikiem,
7) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym regulację istniejących zaworów oraz wyłazów,
8) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,
9) wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez:
a) wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
b) montaż oznakowania pionowego,
10) odtworzenie terenów zielonych, poprzez humusowanie i obsianie warstwy trawą,
oraz
11) wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
12) wykonanie dokumentacji odbiorowej.
3.2 Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz przygotowanie dokumentacji określonej w niniejszej umowie, służącej zgłoszeniu wykonania robót właściwym organom.
3.3 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane wniosek materiałowy zawierający m.in. typ, rodzaj i kolorystykę kostki betonowej oraz wiaty przystankowej.
3.4 W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i obejmuje faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.
3.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
3.6 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia:
1) z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną,
2) przy użyciu materiałów i urządzeń własnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów;
3) zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB (wraz z Przedmiarem robót), stanowiącą Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz ofertą Wykonawcy,
4) przedłożyć po wykonaniu całego przedmiotu umowy:
a) kosztorys powykonawczy sporządzony metodą uproszczoną odrębnie dla chodnika i zatoki w odniesieniu do kosztorysu ofertowego i dokumentacji projektowej stanowiących Załącznik do umowy. Zamawiający wskazuje, że kosztorys powykonawczy służy do rozliczenia otrzymanych środków,
b) zestawienie danych technicznych i statystycznych wybudowanej infrastruktury (materiał, długość, rodzaj, ilość, itp.).
3.7 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w ust. 1 oraz zgodnie z art. 31 PZP za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej „STWiORB” lub równoważne, z zastrzeżeniem ust. 12.
3.8 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.
3.9 Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3.10 W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych rozwiązań. Zastosowanie tych rozwiązań wymaga akceptacji Zamawiającego.
3.11 Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ofertowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy opisanego w niniejszym paragrafie, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej i w STWiORB.
3.12 Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
3.13 Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną oraz sporządzi w 3 egzemplarzach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku braku w zasobach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map w skali 1:500) wraz z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000, Wykonawca sporządzi dodatkową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500, na potrzeby Zamawiającego.
3.14 Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz przygotowanie dokumentacji określonej w niniejszej SIWZ, służącej między innymi zgłoszeniu wykonania robót właściwym organom i rozliczeniu otrzymanego dofinansowania z budżetu Starostwa Powiatowego.
3.15 Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją wszystkich robót budowlanych umożliwiających wykonanie zakresu umowy, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiązanie to przyjmuje.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 09:00


» Location

Wodna 20/2
Kobylnica 76-251
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Wodna 20/2
Kobylnica 76-251
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in