Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu
w ilości określonej szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Dostarczana żywność powinna cechować się wysokimi walorami smakowymi, być w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie jakości, spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty wymienione w formularzu cenowym lub równoważne.
3. Żywność dostarczana będzie zgodnie z zamówieniami wysyłanymi na adres e-mail Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do godz. 12.00 z wyjątkiem dostawy pieczywa, warzyw i owoców oraz artykułów mięsnych i artykułów drobiowych, które Wykonawca dostarczać będzie od poniedziałku do piątku od godz. 06.30 do godz. 08.30.
4. Dostawy odbywać się będą do siedziby Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej przy ul. Uniejowskiej 199 w Sieradzu.
5. Wykonawca dostarczy zamówioną żywność środkami transportu spełniającymi wymagania określone dla transportu żywności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć należycie żywność na czas załadunku, transportu i rozładunku.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonej zgodnie z zamówieniem żywności i wniesienia jej do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość dostarczanej żywności oraz zobowiązany jest do dostarczenia żywności z ważnym terminem przydatności do spożycia, przy czym termin przydatności do spożycia produktów dostarczanych w ramach realizacji danego zamówienia nie może być krótszy niż 2 dni od dnia dostawy
w przypadku pieczywa, 5 dni od dnia dostawy w przypadku artykułów mleczarskich oraz 30 dni od dnia dostawy
w przypadku pozostałych artykułów spożywczych.
8. W przypadku dostarczania żywności w opakowaniach, materiał opakowaniowy musi być dopuszczony do kontaktu
z żywnością. Produkty będące przedmiotem dostawy mają być oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późniejszymi zmianami).
9. Ceny żywności wyszczególnione w formularzu cenowym nie mogą ulec zwiększeniu w okresie trwania umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianej żywności w zależności od rzeczywistych potrzeb. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Zamawiający nie zrealizuje zamówień w ilości określonej w formularzu cenowym z tego powodu, iż okażą się niepotrzebne, Wykonawca nie ma prawa żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia i nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego w tym zakresie.
11. Dostarczone produkty muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach o gramaturze określonej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
12. Zamawiający dopuszcza konfekcjonowanie produktów z opakowań zbiorczych do opakowań jednostkowych
o gramaturze określonej w formularzu cenowym wyłącznie wówczas, gdy opakowania jednostkowe posiadać będą etykiety, umożliwiające weryfikację składu i właściwości dostarczanych produktów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Uniejowska 199
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej
Uniejowska 199
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in