„Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2021 roku”

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemicznych do procesów
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla obiektów będących w eksploatacji przez Spółkę Komunalną
„Dorzecze Białej” Sp. z o. o. 2. Zamówienie jest podzielone na siedem (7) części: Środki chemiczne do
procesu oczyszczania wody: 2.1 Część I: PAX XL 10 Chlorek poliglinu lub równoważny – załącznik nr 6 do SIWZ
Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 57 340 kg 2.2 Cześć II: Chloryn sodu 7,5% PKWiU 20.13.320 –
załącznik nr 7 do SIWZ Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 12 000 kg 2.3 Cześć III: Kwas solny 9%
PKWiU 20.13.240 – załącznik nr 8 do SIWZ Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 12 000 kg 2.4 Część IV:
Podchloryn sodowy PKWiU 20.13.320 – załącznik nr 9 do SIWZ Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 2 310
kg Środki chemiczne do procesu oczyszczania ścieków: 2.5 Część V: PIX113 Siarczan żelazowy PKWiU
20.13.5 – załącznik nr 10 do SIWZ Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 16 000 kg 2.6 Cześć VI: Superfloc
SD 2065 – załącznik nr 11 do SIWZ Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 1 600 kg 2.7 Część VII: Zetag
8160 PKWiU 20.16.530 – załącznik nr 12 do SIWZ Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 1 500 kg Uwaga!
Szacunkowa ilość zamawianych środków chemicznych jest ustalona na podstawie zużycia w 2020r. i ma
charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało
jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości
środków chemicznych. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości. 3. Parametry
określające każdy z zamawianych produktów zostały jasno wskazane w kartach charakterystyki. Stanowią
one odpowiednio załączniki od nr 6 do nr 12 do SIWZ 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych,
zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w pkt 2 SIWZ. Każdy z Wykonawców może
złożyć ofertę na jedną część lub więcej części zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia. Każda z części zamówienia została
oznaczona cyfrą rzymską od I (oznacza pierwszą część zamówienia) do VII (oznacza siódmą część
zamówienia). 5. Wymagania dotyczące dostawy: a. Każdorazowa sprzedaż środków chemicznych będzie
dokonywana wg cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2. b. W trakcie
obowiązywania umowy Wykonawca nie może zmienić cen podanych w załączniku nr 2 do SIWZ. c.
Dowodem zrealizowania dostawy będą faktury wystawione na Zamawiającego zawierające opis
dotyczący co najmniej nr i daty zlecenia dostawy. d. Wraz z dostawą będą dostarczane świadectwa
jakości towaru – karty charakterystyki. e. Wystawione faktury każdorazowo będą podpisane przez
Wykonawcę i upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonego
środka chemicznego. f. Środki chemiczne będą dostarczane przez Wykonawcę i na jego koszt na obiekty
Zamawiającego tj. oczyszczalnię ścieków w Tuchowie (ul. Jana II Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów) lub
Stację Uzdatniana Wody w Lubaszowej (33-172 Siedliska 1). Przy każdym zleceniu zostanie wskazany
adres dostawy. g. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną pod adres wskazy w Formularzu
ofertowym 6. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z
art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponad to wykonawca będzie musiał
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 7. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił
ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane
zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, zobowiązuje się
wykonawcę do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 13). UWAGA. W
przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO treści oświadczenia (zał. nr 13) wykonawca nie składa.
Pozostałe kwestie wskazano w rozdziale 2 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Jana III Sobieskiego 69C
Tuchów 33-170
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C
Tuchów 33-170
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in