Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w latach 2021-2022

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz cenowy, stanowić on będzie jednocześnie załącznik do umowy), w którym wskazano asortyment, parametry materiałów i ich przewidywaną ilość. Wszystkie oferowane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości. Termin „nowe” użyty w opisie przedmiotu oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane. Ponadto Zamawiający wymaga minimalnego 12 miesięcznego terminu gwarancji (ważności materiałów) od dnia dostawy tych materiałów.
Wykaz lokalizacji, do których będą realizowane dostawy materiałów biurowych:
1)Białystok, ul. Słonimska 1
2)Białystok, ul. Słonimska 2/2
3)Białystok, ul. Słonimska 8
4)Białystok, ul. J.K. Branickiego 3/5
5)Białystok, ul. I Armii W.P. 2/2
6)Białystok, ul. J. Kilińskiego 6
7)Białystok, ul. Lipowa 16
8)Białystok, ul. Lipowa 18
9)Białystok, ul. Bema 60/1
10)Białystok, ul. Składowa 11
11)Białystok, ul. Waryńskiego 32A
12)Białystok, ul. Legionowa 7
13)Białystok, ul. Warszawska 3
14)Białystok, ul. Warszawska 38/5
15)Białystok, ul. Warszawska 21
16)Białystok, ul. Dr. I Białówny 11
17)Białystok ul. Zamenhofa 5C
18)Białystok ul. Kamienna 17
2.Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów biurowych.
3.Dostawy materiałów będą realizowane sukcesywnie. Wykonawca do 12-ego każdego miesiąca będzie otrzymywał pocztą elektroniczną zamówienia na materiały biurowe z 36 Departamentów/Biur Urzędu Miejskiego, określające asortyment i ilość oraz dokładne miejsce dostawy każdej partii zamówienia. Następnie w ciągu 4 dni roboczych Wykonawca musi dostarczyć zamawiane materiały biurowe w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00-17:00 w poniedziałek i 7:30-15:30 wtorek-piątek.
4.W przypadku zmiany jakiejkolwiek lokalizacji UM, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wskazania na inną zlokalizowaną w obrębie miasta Białegostoku. Zmiana lokalizacji wymienionych powyżej nie powoduje konieczności sporządzania aneksu,
a jedynie konieczność poinformowania Wykonawcy na piśmie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
5.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
6.W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszania lub zwiększania podanych w załączniku nr 2 do SIWZ ilości, w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ogólnej wartości umowy.
8.Reklamowanie braków ilościowych i jakościowych dostarczonej partii materiałów biurowych i druków akcydensowych odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:30


» Location

Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Stationery (paper)

» Buyer data

Miasto Białystok
Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in