Przebudowęa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamieniki gmina Brąszewice

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o długości 837,31 mb i szerokości 3,5 m, droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w obu kierunkach z mijankami dł. 20mb ( całkowita szerokość jezdni w obrębie mijanki – 5,0 m). Droga będzie posiadała obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.

1. Konstrukcja drogi:
a) beton asfaltowy w warstwie ścieralnej (AC11S) o grubości 4,50 cm
b) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego pochodzenia magmowego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (fr.0,31)
c) obustronne pobocza umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego – frakcja 0/31,5mm wykonane poprzez wyrównanie istniejącej podbudowy na średnią grubość ok. 4cm. Pobocza szerokości max. 0,75m lub do granic pasa drogowego.
d) Krawędzie jedni należy uszczelnić asfaltem.
2. Należy wykonać oznakowanie drogi.
3. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej (do odbioru drogi należy przedstawić oświadczenie geodety i złożeniu inwentaryzacji do ośrodka dokumentacji geodezyjnej).
5. Wszelkie prace należy wykonać z materiałów dostarczonych przez wykonawcę.
6. Prace związane z realizacją zamówienia powinny być wykonane przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w sposób wymagany przepisami BHP.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, zaleceniami producentów urządzeń oraz z zachowaniem należytej staranności.
9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac oraz zabezpieczenia placu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego i uporządkowania terenu.
10. Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji oraz do pół uprawnych.
11. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i aprobaty techniczne i odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570 z poźń. zm.).
12. Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 577 i następnych ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145 z poźń. zm.) zwanej dalej “Kodeks Cywilny” będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres min. 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru wykonania robót.
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, w których Wykonawca może zaproponować wyroby budowlane lub urządzenia inne niż określone
w niniejszej dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze od określonych w dokumentacji projektowej. Użycie w którymkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej nazw lub znaków towarowych wyrobów budowlanych ma charakter wyłącznie informacyjny w celu umożliwienia Wykonawcom dokonania porównania czy oferowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia są równoważne w odniesieniu do opisanych w dokumentacji postępowania.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 14:00


» Location

ul. Starowiejska 1
Brąszewice 98-277
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Brąszewice
ul. Starowiejska 1
Brąszewice 98-277
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in