Dostawa odczynników dla Pracowni Zaburzeń Białkowych CLK wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego rozdziału i oceny izoform transferyny metodą elektroforezy kapilarnej - 1 szt. dla UCK

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Dostawa odczynników dla Pracowni Zaburzeń Białkowych CLK w asortymencie, szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.
b) dzierżawa analizatora do automatycznego rozdziału i oceny izoform transferyny metodą elektroforezy kapilarnej - 1 szt. zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
2. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt.
3. Wymienione w pkt. 1a odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
4. Wymieniony w pkt. 1b analizator musi spełniać parametry określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 4 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych grupach asortymentowych o 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona.
6. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, w szczególności:
- dokonania instalacji przedmiotu dzierżawy w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy;
- przeprowadzenia szkolenia z obsługi w zakresie racjonalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu;
- aktualizacji oprogramowania w trakcie trwania umowy;
- dostarczenia instrukcji obsługi i aplikacji w języku polskim: w formie wydrukowanej i/lub w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy);
- dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy kopii certyfikatów i deklaracji zgodności z dyrektywą WE;
- zapewnienia obsługi serwisowej systemu, będącego przedmiotem dzierżawy przez Wykonawcę, w tym przeglądów, konserwacji, napraw wraz z dostawami części i materiałów zużywalnych, niezbędnych w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw, a także aktualizacja oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego;
- zapewnienie obsługi serwisowej świadczonej przez podmiot z siedzibą na terenie Polski, posiadający aktualną autoryzację na świadczenie serwisu.
- udzielenie gwarancji 36 miesięcy na oferowany przedmiot na cały okres najmu;
- Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku.;
- Usunięcie awarii lub zainstalowanie równoważnego analizatora w miejsce uszkodzonego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:30


» Location

ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in