Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kre-sowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach”, w podziale na następujące części (zadania):
Zadanie nr 1: Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów
Zadanie nr 2: Dostawa warzyw przetworzonych, tłuszczy, produktów przemiału, ziaren
Zadanie nr 3: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym część II SIWZ, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo - cenowym oraz zgodnie z opisem przed-miotu zamówienia, stanowiącym część III SIWZ.
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5. PZP, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż o 20% wartości przedmiotu zamówienia. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmia-nie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Domańskiego 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in