BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA NIERUCHOMOŚCIACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych na terenie gminy Łysomice w ramach zadania inwestycyjnego / operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw: Gostkowo, Kamionki Duże, Wytrębowice, Lulkowo, Papowo Toruńskie, Różankowo, Turzno, Zęgwirt - Gmina Łysomice.
3.2. W zakres robót wchodzą:
a) roboty ziemne;
b) poletko filtracyjne;
c) złoże fluidalne – instalacja dla 6 rodzin (dotyczy Kamionek Dużych)
d) roboty technologiczne.
3.3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
a) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu robót;
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem w jej wyniku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu;
c) naprawa uszkodzonych urządzeń, wjazdów do posesji, odszkodowania za zniszczone uprawy itp.
d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;
e) wykonania własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby i badania, a ich wyniki, zezwolenia, zaświadczenia i certyfikaty przedłożyć wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego;
f) inne prace związane z procesem budowy.
3.4. Wykonawca po zakończeniu montażu przeprowadzi rozruch i przeszkoli użytkowników w zakresie obsługi. W trakcie trwania gwarancji zapewni niezbędne komponenty, środki, biopreparaty umożliwiające bezawaryjną pracę oczyszczalni.
3.5. WAŻNE: Przedmiot zamówienia nie obejmuje 9 lokalizacji w dokumentacji projektowej w miejscowości Wytrębowice: 54/1, 53/1, 50/2, 47, 26, 104/1, 108/2, 111/1, 18/2. Wspomniane wyżej lokalizacje zostały zastąpione nowymi 9 lokalizacjami: 205/2, 265/3, 265/6, 67, 218/3 obręb Kamionki Duże 316/2, 297, 305/9, 296/14, 301 obręb Papowo Toruńskie. Nowe lokalizacje zostały objęte odrębnym opracowaniem projektowym (dokumentacja w załączniku nr 8 do SIWZ).
3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji montażu oczyszczalni na terenie gminy Łysomice w przypadku ewentualnej rezygnacji właścicieli posesji przyjętych w projekcie.
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9.
3.8. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi;
3.9. Jeżeli w dokumentacji, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę materiałów lub odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji technicznej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu. Wykonawca nie może składać oferty równoważnej w innych okolicznościach niż dopuszczone powyżej oraz w PZP. W szczególności, klauzula o ofertach równoważnych nie uprawnia wykonawcy do złożenia oferty odmiennej niż stanowi to opis przedmiotu zamówienia, w zakresie w jakim nie odwołuje się on do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę lub nie odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku odniesienia się w Opisie Przedmiotu Zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Użyte w dokumentacji zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP.
3.10. Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco nieczystości, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
3.11. Zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
3.12. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych. Wszelkie naprawy uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy uzgadniać z zarządcami sieci.
3.13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3.13.1. Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
3.13.2. Dodatkowe kody CPV:
45232421 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
3.14. Wymagania związane z realizacją zamówienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
3.14.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót na terenie placu budowy, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm. )
3.14.2. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 18 Istotnych Postanowień Umowy – stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ.
3.15. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

Warszawska 8
Łysomice 87-148
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Łysomice
Warszawska 8
Łysomice 87-148
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in