Dostawa artykułów spożywczych do DPS w Wierzbicy w 2021 r.

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 37. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.
2. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów.
3. Produkcja i warunki transportu zamówionych produktów będą odpowiadały zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki higienicznej (GHP). Dostawca zagwarantuje zamawiającemu, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z dnia 06 czerwca 2019r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019r. poz. 1252) oraz spełniały warunki ustawy z dnia 30 września 2015r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2015r., poz.1703)
4. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru.
5. Dostawy będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość dostawy.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym, oraz postawieniami Zamawiającego w treści postanowień umowy;
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego;
c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
d) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
e) Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokonuje innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę (w tym również Podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Sienkiewicza 37
Wierzbica 26-680
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 37
Wierzbica 26-680
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in