Budowa Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce polegająca na pracach projektowych i wykonaniu robót budowlanych. Zakres robót budowlanych obejmuje architekturę, konstrukcję oraz instalacje wewnętrzne i przyłącza instalacji zewnętrznych niezbędne do realizacji zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, według wymagań szczegółowo określonych w Programie Funkcjonalno Użytkowym, zwanym dalej PFU (stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w koncepcji budowy Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce wraz z mapą do celów projektowych oraz wizualizacjami (stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ). Budynek będzie wykorzystywany do stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego Zamawiającego – Zakład Pomocy Doraźnej w Hajnówce. 2. Wykonanie zamównienia będzie przebiegało w dwóch etapach: a)Etap I- Wykonanie dokumentacji projektowej w tym opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j z późn. zm.) oraz wykonanie przedmiarów branżowych i kosztorysów branżowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 t.j. z późn. zm.) sporządzonymi metodą szczegółową wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem materiałów umożliwiające realizację całości zadania. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie wymagane przepisami w tym pozwolenie na budowę oraz pełnić nadzór autorski nad wykonaną dokumentacją. Zaprojektowany budynek powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami w PFU. Etap I został szczegółowo opisany w projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z zapisami PFU. b) Etap II - wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na budowę. Etap II został szczegółowo opisany w projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz jest zgodny z zapisami w PFU. 3. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się na 36 miesięcy od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót przyjętego z klauzulą bez zastrzeżeń. Z uwagi na fakt, iż okres gwarancji został wyznaczony przez Zamawiającego jako poza cenowe kryterium oceny ofert, Zamawiający wyznacza maksymalny punktowany okres gwarancji na 60 miesięcy od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót przyjętego z klauzulą bez zastrzeżeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie wskazane są w SIWZ w Rozdziale 18 „Opis Kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.” Okres obowiązywania rękojmi za wady na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, wynosi 5 lat od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

Poleska 89
Białystok 15-874
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Poleska 89
Białystok 15-874
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in