Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do przedszkola oraz szkół podstawowych na terenie gminy Łobez w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich

» Notice description

zakresie przewozu uczniów (dzieci) do przedszkola (5-6 letnich) oraz szkół podstawowych na terenie gminy Łobez realizowany w ramach komunikacji regularnej na podstawie jednostkowych biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich. Przedmiot zamówienia obejmuje II semestr roku szkolnego 2020/2021 od stycznia do czerwca 2021r. oraz I semestr roku szkolnego 2021/2022 od września do grudnia 2021 r. (również podczas zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych nie wymienionych powyżej, a niebędących dniem świątecznym.
Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia w każdym autobusie opieki dzieciom (uczniom) podczas wsiadania, przewozu oraz wysiadania z każdego autobusu przez osoby odpowiednio przeszkolone. Opiekunem uczniów nie może być kierowca danego autobusu. Zamawiający informuje, iż Wykonawca przez nawiązaniem z opiekunem stosunku pracy zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tych osób są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie z ustawą z dnia 13.05.2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016r., poz. 862).
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom. Środki transportu, służące do wykonywania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci (uczniów) podczas wsiadania, przewozu oraz wysiadania z autobusu. W przypadku wystąpienia szkody z powodu okoliczności zawinionych przez Przewoźnika, której następstwem będzie skierowanie przez poszkodowanego roszczenia finansowego wobec Zamawiającego, Przewoźnik zobowiązany będzie do uwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności i zaspokojenia roszczeń poszkodowanego.
Każdy z autobusów wyposażony musi być w środek łączności pomiędzy kierowcą autobusu a dyspozytorem Przewoźnika, który utrzymuje łączność z Zamawiającym. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, kolizji lub wypadku drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego. Przewoźnik zobowiązuje się do dowożenia i odwożenia uczniów na wskazane przez Zamawiającego przystanki oraz do każdorazowego skontrolowania przez kierowcę autobusu prawidłowości zamknięcia wszystkich wejść do autobusu.
Uwaga:
W przypadku wprowadzenia przez Ministra Edukacji Narodowej lub dyrektora danej placówki oświatowej zaprzestania nauki stacjonarnej (np. wprowadzenie nauki zdalnej), Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów przez okres nauki zdalnej.
Niezakupienie biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów przez Zamawiającego w przypadku wprowadzenia przez Ministra Edukacji Narodowej lub dyrektora placówki oświatowej nauki zdalnej nie będzie podstawą do dochodzenia przez Przewoźnika od Zamawiającego odszkodowania albo częściowego wynagrodzenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Niepodległości 13
Łobez 73-150
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13
Łobez 73-150
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in