Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2021 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów.

» Notice description

Zamówienie polegać będzie na bezpiecznym oraz punktualnym wykonywaniu przewozów uczniów z terenu Gminy Przybiernów z zapewnieniem opieki podczas przejazdów do poszczególnych placówek oświatowych, tj. do Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przybiernowie , Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz OREW Profimed Goleniów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 5 do SIWZ. Realizacja przewozów odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem przewozów szkolnych. Natomiast w dniach innych niż dni nauki szkolnej ( rekolekcje, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święta szkolne itp.,których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego ) według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. W przypadku całkowitego zawieszenia zajęć szkolnych ze względów nadzwyczajnych niezależnych od zamawiającego przewozów szkolnych nie wykonuje się. W trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania uczniowie muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Usługa winna być wykonana pojazdami spełniającymi warunki do przewozu dzieci. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością pojazdów do przewiezienia ilości dzieci wykazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – min. 3 autobusy, dwa z minimum 51 miejscami siedzącymi oraz jeden z min. 18 miejscami siedzącymi. W razie awarii pojazdu wykonującego przewóz uczniów, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego na własny koszt. Wykonawca przedstawi ceny biletów miesięcznych z poszczególnych miejscowości do placówek oświatowych (miejscowości lokalizacji szkół).
Orientacyjna liczba dowożonych uczniów w roku szkolnym 2020/2021 na dzień ogłoszenia przetargu - 196 osób (ilość uczniów dowożonych w poszczególnych przedziałach może w trakcie obowiązywania umowy ulec nieznacznym wahaniom). Orientacyjna dzienna liczba kilometrów do przejechania na wszystkich trasach – 546 km.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 11:15


» Location

ul. Cisowa 3
Przybiernów 72-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Przybiernów
ul. Cisowa 3
Przybiernów 72-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in