„Budowa ul. Kasztanowej w Psarach” - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Kasztanowej w Psarach” - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego”
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (SPEC Ustawy drogowej) Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z późn. zm.).
3. Na etapie oferty przyjęto podziały 70 działek. Zgodnie z zapisami w MPZP pod ul. Kasztanową należy uwzględnić podziały działek po zachodniej stronie ul. Kasztanowej. W przypadku podziału większej liczby działek lub też mniejszej liczby działek kwota umowna zostanie zwiększona lub pomniejszona o wartość wynikającą z iloczynu różnicy liczby działek przyjętych w ofercie, a faktycznym wykonaniem i ceny jednostkowej za projekt podziału jednej nieruchomości podanej w formularzu oferty.
4. Charakterystyka zadania:
Stan istniejący
W stanie istniejącym ul. Kasztanowa na odcinku objętym projektem posiada nawierzchnię gruntową. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo, woda poprzez spadki poprzeczne i podłużne spływa na teren przyległy.
Stan projektowy
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości około 830 mb, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.):
- droga klasy technicznej L,
- jezdnię o szerokości 3,5m z wydzieleniem miejsc na zatoki „mijanki” o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem,
- odwodnienia ul. Kasztanowej – odwodnienie ul. Kasztanowej zaprojektować w oparciu o opracowanie pt.: „Opinia hydrologiczna dotycząca możliwość odwodnienia rejonu ul. Kasztanowej w Psarach”. Odwodnienie drogowe powinno uwzględniać możliwość wpięcia odwodnienia właścicieli posesji zlokalizowanych po wschodniej stronie ul. Kasztanowej wraz z odprowadzeniem wód do cieku wodnego biegnącego równolegle do ul. Kasztanowej.
- przebudowa / zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w drodze zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi od gestorów sieci.
5. Dodatkowe wymagania:
5.1. Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań.
5.2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia, że są elementy nie ujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
5.3. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.
5.4. Wraz z protokołem odbioru wykonanych usług Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednią decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie planowanych robót.
5.5. Wykonawca przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, sporządzi aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).
5.6. Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).
5.7. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z kolizji uzbrojenia z układem projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania.
5.8. W przypadku wystąpienia kolizji układu projektowanego z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu usunięcia kolizji.
5.9. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy sieci przez jej właściciela, Wykonawca jest zobowiązany przekazać właścicielowi informację o wysokości przewidywanych kosztów z tym związanych z uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy powodujących.
5.10. Dla przebudowy sieci kolidujących z inwestycją należy opracować odrębne projekty wykonawcze w podziale na właścicieli sieci i podmioty zobowiązane do sfinansowania ich przebudowy.
5.11. W przypadku kolizji drzew z projektowanym zakresem, Wykonawca w pierwszej kolejności, niezwłocznie po powzięciu tej wiadomości, wykona inwentaryzację drzew i złoży wniosek na wycinkę drzew celem uzyskania decyzji.
5.12. Na złożony wniosek Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień, nie może zaciągać zobowiązań i podejmować działań rodzących skutki finansowe, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji.
5.13. W przypadku konieczności wykonania projektów branżowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni personel posiadający właściwe uprawnienia do projektowania.
6. Pełnienie nadzoru autorskiego:
6.1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, nad zgodnością wykonanych robót z opracowaną dokumentacją projektową w czasie robót realizowanych na podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej.
6.2. Nadzór autorski obejmuje wykonanie czynności, o których mowa poniżej, a w szczególności:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) aktualizację rozwiązań projektowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub zmianę trasy wynikającą z innych względów (technicznych lub formalnych), za wyjątkiem sporządzenia projektów zamiennych;
d) akceptację i wydanie opinii dotyczącej zmian technologicznych.

7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia:
7.1. Wykonawca po uzyskaniu mapy do celów projektowych a przed przystąpieniem do projektowania sporządzi koncepcję projektową zawierającą proponowane rozwiązania projektowe, którą uzgodni z Zamawiającym.
7.2. W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej należy zinwentaryzować wszelkie kolizje sieci i infrastruktury z przedmiotową inwestycją w zakresie objętym opracowaniem, celem zaprojektowania niezbędnej jej przebudowy. Celem pozyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew sporządzi on także inwentaryzację obejmującą drzewa i krzewy zlokalizowane w okresie opracowania.
7.3. Wykonawca w niezbędnym zakresie zapewni wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych celem oceny nośności gruntów i istniejącej podbudowy oraz zwierciadła wody gruntowej.
7.4. Wykonawca zaprojektuje budowę odwodnienia (w tym także kanalizacji deszczowej) w zakresie opracowania oraz uzyska pozwolenia wodno-prawne wraz z operatami wodnoprawnymi.
7.5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektową (zawierającą część opisową i graficzną) do zatwierdzenia. Koncepcja oprócz wymogów Zamawiającego i identyfikacji potrzeb wynikających z inwentaryzacji stanu obiektu oraz konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości przyległych, powinna zawierać także sugestie i opinie Wykonawcy wynikające z jego najlepszej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej koncepcji projektowej oraz do wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje koncepcję projektową bądź wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki.
7.6. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( decyzji ZRID) umożliwiającej realizację inwestycji. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację fotograficzną działek przejmowanych przez Gminę Psary pod drogę. Zdjęcia mają być wykonane na dzień wydania decyzji. Dokumentacja fotograficzna musi zawierać min 2 fotografie dla każdej działki wraz z opisem tj. numer działki.
7.7. Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać:
a) Wykonanie mapy do celów projektowych,
b) Wykonanie i dostarczenie badań geodezyjnych i geotechnicznych,
c) Uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej,
d) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
e) Uzyskanie uzgodnień branżowych,
f) Uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń dot. celowej organizacji ruchu drogowego,
g) Uzyskanie uzgodnień w sprawach p. poż.,
h) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi,
i) Uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) umożliwiającego realizację inwestycji,
j) Uzyskanie innych uzgodnień, warunków, decyzji, zgód, pozwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
k) Wykonanie wstępnej koncepcji projektowej,
l) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż wraz
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
m) Kosztorys inwestorski należy sporządzić w podziale branżowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

7.8. 7.8 Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
7.9. Wykonanie wszystkich innych opracowań wynikłych w trakcie prac projektowych, niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac.
7.10. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez wykonawcę w 5 egzemplarzach. Kosztorys inwestorski będzie sporządzony w 4 egzemplarzach (2 w wersji uproszczonej i 2 w wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej (.pdf oraz wersja edytowalna- .dwg, ath, .doc).
8. Pełny, szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia został określony w:
8.1. SIWZ wraz z załącznikami,
8.2. Umowie,
8.3. Odpowiedziach na pytania udzielanych w trakcie procedury przetargowej (jeżeli dotyczy). Wszystkie ww. dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.
9. Klauzule społeczne. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy PZP.
9.1. Z uwagi na charakter zamówienia wymagania względem zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia nie zostają wprowadzone przez Zamawiającego, bowiem nie ma wypełnionych przesłanek zatrudnienia na umowę o pracę określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).
10. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
11. Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP.
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
12. Rozwiązania równoważne
W dokumentacji Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.
13. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
13.1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 50.000,00 zł., a dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy.
13.2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.
13.3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.
13.4. Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w Umowie.
14. Termin gwarancji i rękojmi.
14.1. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na okres 3 lat od przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID).
14.2. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne rzeczy na okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
14.3. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
14.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji jakości lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
15. Prawa autorskie.
15.1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieoznaczony majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, do korzystania na terytorium kraju i zagranicą na wszelkich polach eksploatacyjnych, a w szczególności:
a) wykonawstwa, remontu, dobudowy, przebudowy, modernizacji, wprowadzeń zmian w oparciu o przedmiotową dokumentację,
b) używania dokumentacji projektowej i przekazywania jej stronom biorącym udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego,
c) powielania i obróbki dokumentacji dowolną techniką,
d) upubliczniania i rozpowszechniania do celów służbowych,
e) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy na których utrwalono dokumentację projektową,
f) dokonywania zmian dokumentacji projektowej,
g) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji projektowej.
16. Warunki płatności.
16.1. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie będzie płatne częściowo, w pięciu transzach.
16.2. Pierwsza faktura częściowa w wysokości do 10 % wartości brutto przedmiotu umowy za przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Koncepcji.
16.3. Druga faktura częściowa w wysokości do 20% wartości brutto przedmiotu umowy za przekazanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej działek zajętych pasem drogowym.
16.4. Trzecia faktura częściowa w wysokości do 20% wartości brutto przedmiotu umowy za skuteczne złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
16.5. Czwarta faktura częściowa w wysokości do 47% wartości brutto przedmiotu umowy za uzyskanie decyzji ZRID wraz z przekazaniem opracowań zgodnych z umową.
16.6. Faktura końcowa 3% - za odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie procedury przetargowej na roboty budowlane i sprawowanie nadzoru autorskiego - 3% wartości brutto przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół potwierdzający opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców i sprawowanie nadzoru autorskiego.
16.7. Wykonawca każdorazowo do faktury załączy protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez koordynatora projektu ze strony Zamawiającego.
16.8. Wykonawca do wyceny przyjmuje podział 70 działek.
16.9. W przypadku podziału większej ilości działek lub też mniejszej ilości działek kwota umowna zostanie zwiększona lub pomniejszona o wartość wynikającą z iloczynu różnicy liczby działek przyjętych w ofercie a faktycznym wykonaniem i ceny jednostkowej za projekt podziału jednej nieruchomości podanej w formularzu oferty.
16.10. Ostateczna cena jaką zapłaci Zamawiający Wykonawcy jest uzależniona od faktycznej ilości podziału działek w ramach przedmiotu zamówienia.
16.11. Szczegółowe zasady płatności zostały opisane w umowie – załącznik nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Malinowicka 4
Psary 42-512
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
Psary 42-512
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in