Ubezpieczenie Gminy Pszczyna, Urzędu Miejskiego w Pszczynie i jednostek organizacyjnych na lata 2021-2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz Gminy Pszczyna, Urzędu Miejskiego w Pszczynie i jednostek organizacyjnych na lata 2021-2022.

Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wydziela 4 zadania:

Zadanie 1: Usługa w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, obejmuje:
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zadanie 2: Usługa zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenie autocasco,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,
- ubezpieczenie assistance.

Zadanie 3: Usługa w zakresie ubezpieczenia sprzętu pływającego, obejmuje:
- ubezpieczenie jacht-casco,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika sprzętu pływającego,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie rzeczy osobistych.

Zadanie 4: Usługa w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, obejmuje:
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- dla zadania 1 - załącznik do SIWZ nr 7 i dodatek nr 1, 2 do załącznika 7
- dla zadania 2 - załącznik do SIWZ nr 8 i dodatek nr 1 do załącznika 8
- dla zadania 3 - załącznik do SIWZ nr 9 i dodatek nr 1 do załącznika 9
- dla zadania 4 - załącznik do SIWZ nr 10

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Financial services category published on OnePlace in last 10 days.