„Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap” w zakresie wykonania nowego ogrodzenia stadionu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap” ” w zakresie wykonania nowego ogrodzenia stadionu.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót:
1) demontaż starego ogrodzenia wraz z podmurówką (ogrodzenie z siatki, ogrodzenie systemowe, ogrodzenie z paneli betonowych i pozostałe) oraz wycinką i karczowaniem kolidujących krzewów i drzew na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wycinkę – zakres zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1,
2) dostawa i montaż ogrodzenia systemowego o wysokości 2,5m z podwaliną wraz z furtkami i bramami wjazdowymi - zakres zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.

3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) przedmiar robót w formie formularza wyceny.

4. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz istotne postanowienia umowy:
1) kluczowe części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę: nie przewiduje się,
2) ilości robót podane w przedmiarach robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla potrzeb jednolitej wyceny robót przez wszystkich Wykonawców,
3) w całkowitej cenie ofertowej obejmującej całość zamówienia mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową,
4) Wykonawca w wycenie winien zawrzeć wykonanie także prac, czynności, opłat wynikających z Umowy, Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej ST-00.00 oraz przywołanych specyfikacji
do poszczególnych działów, w tym m.in.: organizacja placu budowy, roboty pomocnicze dla robót podstawowych, roboty zabezpieczające, składowanie, wywóz i koszty utylizacji odpadów, gruzu i ziemi, wykonanie projektu organizacji ruchu itp., uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, zgodnie z § 3 ust. 2 projektu umowy,
5) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza ofertowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają
na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń
i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały
i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Złom stalowy uzyskany z rozbiórek stanowi majątek Gminy Wałbrzych. Wykonawca sprzeda go w punkcie skupu złomu w imieniu Zamawiającego, a środki finansowe, po wystawieniu faktury przez Zamawiającego, przeleje na wskazane konto Zamawiającego. Koszty załadunku, transportu i rozładunku złomu należy wkalkulować w ceny jednostkowe demontaży.
Drewno pochodzące z drzew usuniętych/wyciętych z terenu objętego inwestycją stanowi majątek gminy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przystąpienia do wycinki w celu dokonaniu w dniu wycinki obmiaru pozyskanego drewna. Wykonawca sprzeda drewno pozyskane z wycinki zgodnie z wyceną sporządzona przez Zamawiającego. Sprzedaż drewna Wykonawca potwierdzi fakturą VAT, a dochody uzyskane z tytułu sprzedaży przekaże na rachunek dochodów gminy (wskazany przez Zamawiającego). W przypadku braku nabywcy drewna bezpośrednio po pozyskaniu drewna, Wykonawca przetransportuje drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, zgodnie
z zapisami § 24 projektu umowy.
Pozostałe wymagania wg załączonego projektu umowy.
7. Dopuszczalność składania ofert częściowych: Nie dotyczy.
8. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy): wymagania określone zostały w § 27 Projektu umowy.
9. Zadanie jest współfinansowane przez Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

Pl. Magistracki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in