Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka odc. III w km rob. 0+000 - 0+797,50

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 108870B w m. Czaje Wólka w gminie Ciechanowiec: od km rob 0+000,00 do km 0+797,50. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa ścieralna, AC 11S – AC16S, szerokości 4,00m;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa wiążąca, AC 16W, szerokości 4,00m + odsadzki;
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20cm),
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm (po zagęszczeniu);
- wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm, szer. zmienna – dostosowana do potrzeb właścicieli działek,
- wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,
- montaż oznakowania pionowego wg. PSOR,
- odwodnienie poprzez powierzchniowy spływ wody,
- nawierzchnia drogi o daszkowym spadku poprzecznym wynoszącym 2% skierowany w kierunkach krawędzi jezdni, na łukach wg normatywu,
-pobocza z pochyleniem poprzecznym wynoszącym po 8 % skierowanym w kierunku rowu lub skarpy.
Parametry techniczne drogi po przebudowie:
- Klasa drogi - droga gminna klasy L,
- V p = 40 km/h,
- Obciążenie ruchem – KR1 ruch lekki.
Przekroje normalne:
a) odcinek szlakowy
- szerokość pasa ruchu – 2,00m,
- szerokość pobocza str. L+P – po 0,75m, miejscowo przewężenia ze względu na wąski pas drogowy,
- spadek poprzeczny jezdni i poboczy jak wyżej.

Przewiduje się usunięcie drzew i krzewów znajdujących się w zasięgu pasa drogowego i robót ziemnych. Projekt uwzględnia wszystkie przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, stosując się do zaleceń podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych wytycznych, w tym np. ujętych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). Wszystkie pochylenia podłużne i poprzeczne umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. Urobek pozyskany z robót ziemnych należy odwieźć na odkład w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego. Zarówno pozyskany urobek z robót ziemnych, jak i materiał z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia określony został przy pomocy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843/, Zamawiający dopuści za zgodą autora dokumentacji, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
5. Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności na niekorzyść Zamawiającego.
6. Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka odc. III w km rob. 0+000 - 0+797,50” powinny być zgodne z warunkami umowy i SIWZ, dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa.
7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w STWiOR, stanowiących załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Mickiewicza 1
Ciechanowiec 18-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
Ciechanowiec 18-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in