„Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach projektu pn. „Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym dla potrzeb Policji garnizonu lubuskiego”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej dla KWP w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach projektu pn. „Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym dla potrzeb Policji garnizonu lubuskiego”.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach SIWZ oraz jej załącznikach mowa jest o pojeździe bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć POJAZDY określony w pkt III ppkt 1.
3. Kod CPV: 34.11.42.00-1 – Radiowozy policyjne
4. Szczegółowy opis wymagań taktyczno – technicznych (tzw. WTT), jakie muszą spełniać pojazdy będące przedmiotem zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.
5. Przeznaczenie pojazdów: zgodnie z WTT, zał. nr 7 do SIWZ.
6. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom technicznym określonym w WTT (zał. nr 7 do SIWZ).
7. Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
8. Pojazdy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowane w okresie od listopada 2020 roku.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Zamawiającemu zakupionego sprzętu oznakowanego zgodnie z logotypem umieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, o wymiarach 20 cm x 50 cm, trzykolorowego, wodoodpornego. Jednakże Wykonawca ostateczny projekt ologowania przed jego umieszczeniem na zakupionym sprzęcie, przekaże Zamawiającemu w celu akceptacji.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno–jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego SIWZ i WTT stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.)
11. Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
12. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca dostawy.
13. Szczegóły dotyczące płatności, gwarancji, reklamacji itp. zawiera Projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
14. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Kwiatowa 10
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Kwiatowa 10
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in