Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowej, nr 232013G ul. Pomorskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowej, nr 232013G ul. Pomorskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:
1) Etap I: ul. Południowa w Czarnem w km 0+191,0-0+747,0 wraz z obiektem mostowym z wyłączeniem drogi kolejowej.
2) Etap II: ul. Strzelecka w km 0+000-0+801,81 oraz w km 0+808,6-1+092,3 z wyłączeniem drogi kolejowej, ul. Pomorska w km 0+003-0+342,8 i ul. Południowa w km 0+009,0-0+191,0.
3. W cenie ryczałtowej realizacji inwestycji należy uwzględnić i wykonać:
1) Zamawiający wymaga na dzień odbioru końcowego robót wykonania humusowania z obsianiem trawą wraz z wykonaniem pierwszego koszenia trawy.
W przypadku powstania niekorzystnych warunków atmosferycznych w tym okresie uniemożliwiających wykonanie tej czynności (susza) – humusowanie należy wykonać poprzez ułożenie trawy z rolki zgodnie z załączoną STT Trawa z rolki.
4. Dla potrzeb oświetlenia projektowanych ulic należy zastosować oprawy led takie jak istniejące.
5. UWAGA ! Zamawiający informuje, że wycenę dla planowanej rozbudowy skrzyżowania typu rondo oraz ul. Pomorskiej należy wykonać w oparciu o załączone do SIWZ projekty zamienne.
6. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik Nr 8 do SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest projekt budowlany.
9. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny posiadać cech, parametrów gorszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
10. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a i 7 ustawy Pzp. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie robót ogólnobudowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej.
12. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym kierownika budowy, geodety.
13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 11 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników);
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 11 czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
16. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 11 czynności.
17. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy.
18. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu oszacowania przez Wykonawców na ich własną odpowiedzialność i ryzyko oraz uzyskanie wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy Wykonawcy przeprowadzą samodzielnie. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją pomieszczeń budynku przeznaczonych ponosi Wykonawca.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku powinien wskazać w ofercie zakres robót, które będą wykonywane przez podwykonawcę. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Moniuszki 12
Czarne 77-330
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Czarne
ul. Moniuszki 12
Czarne 77-330
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in