Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Momajny

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w Momajnach na części działki nr 200 obręb Momajny w systemie zaprojektuj i zbuduj na drogę z masy bitumicznej w następującym zakresie:
1) opracowanie koncepcji drogi,
2) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie wynikających z przepisów opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót,
3) opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu obowiązującego po wykonaniu i odebraniu robót,
4) opracowanie projektu wykonawczego,
5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
6) pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu budowlanego,
7) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowany projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
8) obsługę geodezyjną zadania.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Program funkcjonalno – użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w programie funkcjonalno – użytkowym pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w programie funkcjonalno – użytkowym oraz będą nie gorsze pod względem:
1) charakteru użytkowego,
2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość),
3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040):
1) osoby wykonujące proste prace w budownictwie drogowym obejmujące: kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych; odgarnianie i rozpościeranie żwiru i pokrewnych materiałów; przycinanie i cięcie skał oraz powierzchni betonowych i bitumowych przy użyciu wiertarek udarowych pneumatycznych; ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy użyciu taczek i wózków ręcznych; sprzątanie miejsc pracy i usuwanie przeszkód,
2) osoby wykonujące bardziej złożone prace w budownictwie drogowym obejmujące: przygotowywanie koryta drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kolejnych warstw podbudowy i ich zagęszczanie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kruszywa z lepiszczem bitumicznym, nawierzchni betonowych lub asfaltobetonowych i ich zagęszczanie; układanie, naprawianie lub demontaż wszelkiego rodzaju nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej lub płyt betonowych oraz montaż krawężników.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Szkolna 3
Barciany 11-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Barciany
ul. Szkolna 3
Barciany 11-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in