Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olecku zlokalizowanego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 7”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olecku zlokalizowanego w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 7”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach POIiŚ 2014-2020 – umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0092/17. dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Marek Jacukowicz, 73-108 Kobylanka, ul. Długa 16G, Zieleniewo - zwanego dalej „PFU”. Modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olecku obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej – zakres przedmiotu zamówienia o którym mowa w Dziale III ust. 7 pkt 1 ppkt a-f i h w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, 2) robót budowlanych – zakres przedmiotu zamówienia o którym mowa w Dziale III ust. 7 pkt 1 ppkt g, pkt 2 i pkt 3 w terminie do 30 listopada 2020 r. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: 1) programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) - Załącznik nr 1 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy, 2) audycie - ex-ante - opracowaniu pt. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1”. - Załącznik nr 2 do SIWZ / Załącznik nr 4 do umowy, 3) audycie energetycznym - Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 5 do umowy, 4) zestawieniu wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu - Załącznik nr 4 do SIWZ / Załącznik nr 6 do umowy, Zamawiający wprowadza warunek szczegółowy dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Dziale III ust.25. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przed upływem terminu składania ofert dokonanie wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
Olsztyn 10-950
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
Olsztyn 10-950
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in