Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla jednostek SP ZOZ w Bychawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania lub zapewnienia dystrybucji do obiektów SPZOZ w Bychawie. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.833 ze zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz. U.z 2017 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 502).
2. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie 24 m-cy wynosi 1 137 562 kWh
W grupie taryfowej C11 - 207 682
W grupie taryfowej C12A - 57 108
W grupie taryfowej C23 - 872 772
Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 322 kW
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Piłsudskiego 28
Bychawa
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 28
Bychawa
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in