Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu

» Notice description

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu

Wspólny słownik zamówień (CPV):

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

I. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie opracowań przedprojektowych:
a) inwentaryzacji budowlanej,
b) ekspertyzy technicznej - aktualizacja,
c) opracowań geodezyjnych;
2) opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej i jej pozytywne uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu;
3) przygotowanie materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
4) przygotowanie programu archeologicznego i konserwatorskiego;
5) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii oraz decyzji;
6) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
7) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności:
1) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci;
2) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o materiały przygotowane przez Wykonawcę lub postanowienia o odmowie jej wydania;
3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń, w tym uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu;
4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego;
5) sporządzenie nie wymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie;
6) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami w formie podpisanej przez właściciela umowy korzystania z nieruchomości na cele budowlane – wg wzoru dostarczanego przez Zamawiającego;
7) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;
8) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów / urządzeń / wyposażenia / technologii robót:
a) na etapie realizacji umowy,
b) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego stanowiące integralną częścią SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in