Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Adama Bienia w Częstochowie od ul. Bohaterów Katynia do ul. Jesiennej

» Notice description

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania projektu budowlanego zwanego dalej dokumentacją projektową wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa ul. Adama Bienia w Częstochowie".
Dokumentacja projektowa winna zawierać:
- część drogową;
- odwodnienie (zgodnie z załączonymi warunkami),
- kanał technologiczny (zgodnie z załączonymi warunkami),
- badania geotechniczne podłoża gruntowego zawierające:
* wskaźnik nośności CBR,
* wskaźnik zagęszczenie,
* ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej,
* moduł odkształcenia podłoża pierwotny i wtórny,
* poziom zwierciadła wody gruntowej,
* rozstaw otworów badawczych co 100,00m,
Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać w miejscach projektowanej jezdni.
- inwentaryzację i projekt zieleni. W przypadku konieczności wycięcia drzew kolidujących z inwestycja, a spełniających kryteria pomnika przyrody, bądź uznanej za pomnik przyrody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie kryteriów uznawania towarów przyrody ożywionej i nieożywionej za pomnik przyrody, należy uzyskać opinie dendrologa i wykonać USG wycinanych drzew.
- projekt organizacji ruchu także formacie dwg (należy uwzględnić oznakowanie ulic tabliczkami z ich nazwami. Tabliczki i słupki muszą być zgodne z obowiązującym wzorem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej).
- projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego. O warunki Gestorów sieci, Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpi we własnym zakresie.
- przedmiary robót należy przekazać w formacie "pdf" oraz w wersji edytowalnej w rozszerzeniu "ath."
- kosztorysy inwestorskie należy przekazać w formacie "pdf" oraz w wersji edytowalnej w rozszerzeniu "ath." W kosztorysach ująć opłaty środowiskowe.
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
dodatkowo należy:
- przygotować materiały do uzyskania decyzji zrid, w tym mapy z projektami podziałów (ok. 25 działek) po 8 szt. zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Liczba działek do ewentualnego podziału jest orientacyjna. Ostateczna liczba działek do podziału będzie wynikała z zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji drogowej.,
- uzyskać opinie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
* Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy;
* Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Oddział w Częstochowie;
* Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach;
* Miejskiej Pracowni Urbanistyczno - Planistycznej w Częstochowie;
* Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach;
* Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej za pośrednictwem MZDiT;
- Przygotować projekt wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Zapis dokumentacji w formacie "pdf", który będzie stanowił załącznik do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nie może zawierać danych osobowych.
Termin opracowania dokumentacji projektowej - 30 września 2021r.
W ofercie cenowej należy wyszczególnić koszt opracowania:
- dokumentacji budowlanej dla budowy kanału technologicznego,
- planu wycinki drzew i krzewów.

Pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do: siwz nr 11 i umowy nr 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:30


» Location

Legionów 52
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Legionów 52
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in