„Plac zabaw i siłownia w Michelinie” – zadanie nr 1oraz „Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14” – zadanie nr 2

» Notice description

Przedmiot zamówienia stanowi roboty budowlane na terenie nieruchomości położonych we Włocławku, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, z możliwością składania ofert na dwa zadania:
1) zadanie nr 1 pn.: „Plac zabaw i siłownia w Michelinie”;
2) zadanie nr 2 pn.: „Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14”;
prowadzone w ramach postępowania nr BZP.271.65.2020.

Ad.1) zadanie nr 1 pn.: „Plac zabaw i siłownia w Michelinie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane ujęte w dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw w Michelinie”.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać będzie się na części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku w Michelinie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 117/2 w obrębie Michelin KM 2080. Teren inwestycji obecnie jest niezagospodarowanym placem, otoczonym drzewami o powierzchni ok. 2000m2. Obszar jest płaski, o nawierzchni trawiastej w dużym stopniu wysuszonej, usytuowany w sąsiedztwie dwóch boisk sportowych. Od każdej strony teren otoczony jest ulicami, od których poprowadzone są ścieżki, które zapewniają dojście na plac.
Celem inwestycji jest stworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej do każdej grupy wiekowej oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej z uwzględnieniem osób starszych.
Projektuje się zagospodarowanie miejsca w taki sposób aby mogło stanowić teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla osób w różnym wieku.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness wraz z nawierzchnią amortyzującą upadki w strefach bezpieczeństwa, montaż wyposażenia parkowego oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych.

Ad.2) zadanie nr 2 pn.: „Siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 14”.
W ramach przedmiotowego zadania wybudowany zostanie plac rekreacyjny o nieregularnej geometrii dostosowanej do istniejących uwarunkowań terenowych, uzbrojenia podziemnego i występującego istniejącego zadrzewienia. Wielkość i kształt projektowanego placu umożliwia usytuowanie na nim urządzeń siłowni zewnętrznej.
Na placu rekreacyjnym, przedzielonym utwardzeniem, zaprojektowano ustawienie szeregu urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni zewnętrznej. Nawierzchnię placu zaprojektowano jako bezpieczną.
Wokół projektowanego placu rekreacyjnego z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz w jego części środkowej zaprojektowano utwardzenie pełniące funkcję dojść pieszych, a ogrodzenie wewnętrzne oddziela plac od terenu szkoły.
Po obrzeżach projektowanych dojść pieszych należy ustawić ławki z oparciem i bez oparcia oraz kosze.
Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14. Na terenie inwestycji oprócz budynku szkoły zlokalizowane są: droga dojazdowa, chodniki, boiska szkolne, plac zabaw, pojedyncze drzewa i grupy krzewów.
Teren szkoły od strony ulicy Traugutta i Bukowej otoczony jest murowanym ogrodzeniem z przęsłami stalowymi i murowanymi słupami z cegły klinkierowej.
Od strony południowej terenu szkoły występuje ogrodzenie stalowe, panelowe z furtką.
W istniejącym ogrodzeniu od strony ulicy Bukowej występują 2 bramy oraz 2 furtki.

UWAGA – dotyczy zadania nr 1 i nr 2:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowią-cej załącznik do niniejszego postępowania oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:45


» Location

ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in