Zakup i dostawę oleju opasłowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku

» Notice description

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku. 2. Przedmiotem zamówienia - jest zakup z dostawą do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku oleju opałowego lekkiego o parametrach odpowiadającego normom: - zawartość siarki - max 0,1, - temperatura zapłonu - min. 56oC, - gęstość - nie wyższa niż 860 kg/m3, - Planowana ilość zakupu do 30 000 l z możliwością zmniejszenia, - dostawa oleju według zadysponowanych ilości, o jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem wystawionym przez producenta lub uprawnioną jednostkę dołączonym do każdej dostawy, - zabezpieczenie przez dostawcę ciągłości dostaw oleju, bez względu na warunki atmosferyczne i rynkowe, itp. (utrzymywanie przez Dostawcę 30 dniowych zapasów paliwa dla Zamawiającego przewidzianych przepisami prawa dla (przedsiębiorstw energetycznych) w magazynie własnym, - dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami załadunku, transportu paliw oraz warunkami zawartymi w niniejszych warunkach. 2.1. Dostawa sukcesywna wg telefonicznych dyspozycji Zamawiającego składanych na 3 dni przed wymaganym terminem dostawy, samochodem loco do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku ul. Wjazdowa 9. 2.2. Warunki płatności za dostawę - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury. 2.3. Dostawca musi posiadać koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem. 3. Ceny za produkty pobrane przez zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu zakupu u producenta PKN ORLEN pomniejszone o upust cenowy udzielony zamawiającemu w przetargu. Podana wartość oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a dostawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 4.1. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 4.2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 4.3. Zasadami określonymi w koncesjach. 4.4 . Postanowieniami Umowy będącej załącznikiem do SIWZ. 5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku ul. Wjazdowa 9, 26-400 Przysucha 6. Termin wykonania zamówienia 01.01.2021r do 31.12.2021r...

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Wjazdowa 9
Skrzyńsko 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku
ul. Wjazdowa 9
Skrzyńsko 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in