Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2021 roku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2021 roku.
CPV – 15000000-8 - żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i podzielił zamówienie na pięć odrębnych części:
1) Część 1: Dostawa produktów ogólnospożywczych – CPV – 15800000-6,
2) Część 2: Dostawa mięsa i wędlin – CPV – 15100000-9,
3) Część 3: Dostawa ryb i mrożonek – CPV – 15220000-6, 15331170-9,
4) Część 4: Dostawa pieczywa – CPV – 15811000-6,
5) Część 5: Dostawa warzyw i świeżych owoców – CPV – 15300000-1,
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje kosztorysu w danej części.
5. Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ.
6. Podane ilości produktów w poszczególnych częściach są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż maksymalna wartość umowy nie ulegnie zmianie.
7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
8. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego (telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie), wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (składanych do godziny 15:00), od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie wnosił przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie przy ul. Mazowieckiej 12. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
9. Wykonawca dostarcza produkty do siedziby Zamawiającego: pieczywo (05:00-06:00), ryby i mrożonki (07:00-10:00), warzywa i owoce świeże (07:00-10:00), mięso i wędliny (07:00-10:00), produkty ogólnospożywcze (07:00-10:00).
10. Szczegółowe warunki realizacji dostaw produktów żywieniowych zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
11. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:30


» Location

ul. Mazowiecka 12
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Publiczne Przedszkole Nr 1
ul. Mazowiecka 12
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in