Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zespołu oświatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zespołu oświatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie budowlanego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Inwestora – Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Ursynów – nad budową zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zespołu oświatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie na dz. ew. nr 83/11 i 83/14 z obrębu 01-11-13 przy ul. Zaruby w Warszawie. Weryfikację dokumentacji planuje się na styczeń 2021 r., a rozpoczęcie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową od marca 2021 r.
Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr KZP-XII-WZP.271.71.2020 na zaprojektowanie i budowę zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót i remediacją gruntu metodą ex situ, a w dniu 18.11.2020 r. zawarł stosowną umowę z planowanym terminem jej zakończenia do dnia 30.04.2021 r.
1) Opis stanu istniejącego:
Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. ew. nr 83/11 i 83/14 z obrębu 01-11-13. Bezpośredni dostęp do nieruchomości stanowi projektowany zjazd z ul. Zaruby od strony wschodniej. Od strony północnej realizowany jest obecnie zespół oświatowy, którego zespół boisk będzie integralną częścią. Od południa i zachodu teren sąsiaduje z nieużytkami. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,42 ha.
Teren inwestycji jest niezagospodarowany, nieuzbrojony, otoczony nieregularnym, prowizorycznym ogrodzeniem. Na terenie znajdują się stare składy ziemi, liczne drzewa – część z nich podlega wycince zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
W trakcie wykonywania otworów badawczych, które miały na celu określenie stanu jakości gruntu i ziemi na przedmiotowym terenie, nie osiągnięto głębokości występowania wód podziemnych. Poniżej poziomu powierzchni terenu występują grunty nasypowe, piaski średnie, piaski gliniaste oraz pyły piaszczyste.
Na terenie stwierdzono grunty o przekraczających dopuszczalnych zawartościach stężeń, tj. historyczne zanieczyszczenia metalami i metaloidami oraz węglowodorami ropopochodnymi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w m.st. Warszawie ustalił plan remediacji powierzchni gruntu na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Ursynów Decyzją z dnia 09.09.2020 r. znak WOOŚ-IV.515.18.2020.TM.3. Nadzór nad pracami remediacyjnymi nie jest w zakresie zamówienia.

2) Opis inwestycji:
Teren sportowy będzie się składać z dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej, drogi wewnętrznej i chodników na dz. ew. nr 83/11 i 83/14 z obrębu 01-11-13 przy ul. Zaruby w Warszawie (w zakres zamówienia nie wchodzi budowa infrastruktury w pasie drogowym ul. Zaruby). Boiska będą oświetlone, wyposażone w stały osprzęt sportowy i zabezpieczone piłkochwytami. Teren inwestycji będzie ogrodzony i wyposażony w obiekty małej architektury. Podstawą funkcjonalności są załączniki graficzne programu funkcjonalno-użytkowego.
Odwodnienie boisk będzie następowało za pośrednictwem podziemnego zbiornika retencyjnego do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zbiornik retencyjny będzie wyposażony w instalację umożliwiającą pobranie zgromadzonej deszczówki w celu podlewania roślin przez zrzutem wód do kanalizacji, jak również automatyczne zabezpieczenie przed przepełnieniem.
Zasilenie elektryczne obiektu przewidziane z sieci wewnętrznej szkoły (przygotowane okablowanie od północno-zachodniego narożnika działki). Okablowanie jest wprowadzone do pomieszczenia T.0.03 na poziomie -1 budynku oświatowego. W zakresie robót budowlanych jest wykonanie podłączenia kablowego poprzez nową rozdzielnicę lub rozbudowę istniejącej wraz z podłączeniem do urządzeń pomiarowych.
3) Obowiązki i zakres zamówienia:
3.1. Wykonawca wykonując swoje obowiązki zobowiązany jest do działania zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie. We wszystkich sprawach związanych z Umową Wykonawca będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi.
3.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
3.2.1. sprawowanie nadzoru w pełnym zakresie ujętym w ustawie Prawo budowlane:
3.2.1.1. reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawdzanie zgodności jej realizacji z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, umową na wykonanie robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych oraz jakości, trwałości i estetyki wykonania
3.2.1.2. nadzór nad zorganizowaniem prac budowlanych oraz nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót przepisów BHP,
3.2.1.3. sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych i wykonanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych kart materiałowych wszystkich użytych przy realizacji wyrobów budowlanych i materiałów, a następnie po zakończeniu robót, przekazaniu ich Zamawiającemu.
3.2.1.4. prowadzenie dokumentacji fotograficznej wykonywanych robót w trakcie każdego pobytu na budowie, w szczególności przy robotach zanikających, zakrytych, wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową, z przepisami prawa, odbiorach częściowych i końcowych;
3.2.1.5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych i pomiarach, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót,
3.2.1.6. sprawdzanie i akceptowanie kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe, zamienne lub podobne w czasie trwania Umowy w terminie 3 dni od ich przekazania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego.
3.2.1.7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad.
3.2.2. weryfikacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod względem zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i obowiązującymi przepisami oraz udział w odbiorze tej dokumentacji,
3.2.3. bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o zmianach zakresu i ilości robót, lub konieczności wykonania robót mogących mieć skutki ekonomiczne dla Zamawiającego,
3.2.4. bieżące kontrolowanie i dokumentowanie zgodności prowadzenia robót z warunkami umowy zawartej pomiędzy wykonawcą robót a Zamawiającym, w tym weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz weryfikacją zgodności prowadzonych robót z tym harmonogramem,
3.2.5. żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania robót w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarza zagrożenie wadliwej realizacji robót lub zagrażałaby życiu i zdrowiu, bądź powodowałaby niezgodność z dokumentacją projektową;
3.2.6. zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do dokumentacji projektowych sygnalizowanych przez wykonawcę robót i proponowanie sposobów rozwiązania problemów,
3.2.7. udział w czynnościach odbiorowych robót określonych w umowie Zamawiającego z wykonawcą robót, wraz z weryfikacją ich rozliczenia. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
3.2.7.1. stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego i odbiorów częściowych,
3.2.7.2. udziału w czynnościach odbiorowych oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,
3.2.7.3. sporządzania i przekazywania Zamawiającemu do zatwierdzenia protokołów odbioru robót budowlanych,
3.2.8. inicjowanie i prowadzenie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym narad koordynacyjnych oraz sporządzanie z nich protokołów i przekazywania ich Zamawiającemu,
3.2.9. sporządzanie protokołów konieczności (z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych,
3.2.10. przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego,
3.2.11. weryfikacja dokumentacji powykonawczej pod względem wynikających z przepisów prawa,
3.2.12. zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
3.3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do przybycia na teren robót lub do siedziby Zamawiającego w uzgodnionym z Zamawiającym czasie. Wezwanie odbywać się będzie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3.4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i poleceń Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o dostrzeżonych uchybieniach.
3.5. Obowiązki Wykonawcy wykonywane będą poprzez pobyty inspektorów nadzoru na budowie z częstotliwością dostosowaną do toku prowadzenia robót. Obecność Wykonawcy będzie znajdowała odzwierciedlenie w prowadzonej przez niego datowanej dokumentacji fotograficznej, cotygodniowej przekazywanej do Zamawiającego.
3.6. Jeżeli w okresie realizacji robót nastąpi konieczność wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych koniecznych do prawidłowego wykonania robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, przy czym zastrzega się równocześnie, iż tylko pisemna zgoda Zamawiającego (tj. umowa zawarta w tym zakresie z Wykonawcą robót dodatkowych lub zamiennych) będzie podstawą do wykonywania przez Wykonawcę robót – prac zamiennych lub dodatkowych.
3.7. Jeżeli w terminie i zakresie nadzorowanej inwestycji wystąpią roboty podobne, dodatkowe lub zamienne, obowiązkiem Wykonawcy będzie sprawdzenie faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich rozliczenia.
3.8. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia) do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na terenie obiektu, które będą wynikały z umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia.
3.9. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad lub nieprawidłowości powstałych w wyniku błędów, uchybień bądź nienależytej staranności w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.
3.10. W przypadku niewłaściwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiający może żądać bezpłatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.
4) Dodatkowe wytyczne i informacje dot. zamówienia
4.1. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia sprawnego i efektywnego nadzoru nad robotami budowlanymi.
4.2. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu będzie realizował obowiązki poprzez (lub z pomocą) zespołu inspektorów nadzoru.
4.3. Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca dysponował zespołem inspektorów nadzoru, których uprawnienia i wiedza techniczna pozwalają na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i realizację zadania inwestycyjnego.
4.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej, zgodnej ze złożoną ofertą i umową wiążącą strony procesu budowlanego, dyspozycyjności inspektorów nadzoru na terenie robót. W szczególności Wykonawca musi zapewnić udział inspektorów nadzoru w cotygodniowych naradach koordynacyjnych.
4.5. Do czasu pobytu na terenie robót nie wlicza się dojazdu inspektora nadzoru na teren robót.
4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania inspektora nadzoru inwestorskiego, na teren robót lub do siedziby Zamawiającego. Wezwanie może nastąpić drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Nie odebranie telefonu przez Wykonawcę/inspektora nadzoru będzie dokumentowane notatką służbową sporządzoną przez koordynatora reprezentującego Zamawiającego i zawiadomieniem Wykonawcy o próbie wezwania, przekazanym e-mailem.
4.7. Postanowienia niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i umowy wraz z załącznikami wzajemnie się uzupełniają.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść – będąca jednocześnie załącznikiem do wzoru umowy oraz:
 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy;
 Załącznik nr 9 do SIWZ – Program Funkcjonalno - Użytkowy
 Załącznik nr 10 do SIWZ – Formularz cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Warszawa 02-777
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Warszawa 02-777
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in