„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Gminy Radymno w okresie od 01.01.2021do 31.12.2021 r.”

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji) do obiektów wymienionych w Załączniku nr1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi: 720 329,00 kWh (zmiana ilości energii w trakcie trwania zamówienia +/- 216 099,00 kWh).
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. Z 2020r. Poz.833 ze zm.). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku Nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do Gminy Radymno ”
3. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Powyższe przepisy dotyczą sposobu kalkulacji, rozliczeń oraz parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne umowy zawarte z operatorem sieci przesyłowych (OSD) o przesył energii, a także z właściwym dla Zamawiającego operatorem OSD o świadczenie usług dystrybucji,
2) Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
a) powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy kompleksowej energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej energii elektrycznej;
b) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów kompleksowych (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji);
c) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów zamieszczonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
5. Obowiązujące kompleksowe umowy energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ zawarte umowy są na czas określony. Dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy/okres wypowiedzenia”.
6. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości energii elektrycznej i wartości dystrybucji zakupionej energii elektrycznej w zakresie do ± 30% względem ilości energii (wartości dystrybucji) określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. W ramach niniejszego prawa Zamawiający może dodawać i odejmować punkty poboru energii. W przypadku dodawania i odejmowania punktów poboru energii oraz zmiany parametrów dystrybucji energii Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości energii i wartości dystrybucji zakupionej energii elektrycznej w zakresie do ± 30% względem ilości Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Całkowita wartość zmian wyżej opisanych nie przekroczy 30% wartości umowy kompleksowej, która zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.
7. Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy zapłatę za rzeczywiście dostarczoną do punktów poboru ilość energii elektrycznej.
8. Zamawiający na wniosek wyłonionego Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury ewentualnej zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Lwowska 38
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Radymno
ul. Lwowska 38
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in