Wykonanie usługi unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów Niebezpiecznych dla SPZOZ w Krotoszynie

» Notice description

Szczegółowy opis asortymentowy i przewidywana ilość odpadów została określa w załączniku nr 2 – Formularz cenowy. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia o którym mowa w formularzach cenowych bez prawa do roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym przepisami.
4. Odpady wymienione w Formularzu cenowym zał. Nr 2 będą dostarczone przez Zamawiającego do unieszkodliwiania poprzez termiczne przekształcenie odpadów we wskazane przez Oferenta miejsce/Instalacji z uwzględnieniem zasady bliskości, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.797).

5. W ofercie należy podać ceny unieszkodliwiania wskazanych w Formularzu cenowym zał. Nr 2 poszczególnych kodów odpadów w ujęciu zł/kg netto oraz zł/kg brutto.

W razie zaistnienia okoliczności wyłączającej pracę spalarni na okres powyżej 1 tygodnia Odbiorca odpadów powiadomi Wytwarzającego odpady o takim zdarzeniu, przyjmie odpady od wytwarzającego i zapewni unieszkodliwianie przez przekształcenie termiczne odpadów medycznych w innej spalarni, spełniającej wymogi prawidłowego świadczenia usług w tym zakresie.


Ilość odpadów, jakie Wytwarzający odpady będzie przekazywał Odbiorcy odpadów do transportu i unieszkodliwiania ustala się na ok. 7548,00 kg/miesiąc, przy czym może ona ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego i wartościowego między poszczególnymi pozycjami w ramach jednego pakietu na które została podpisana umowa z danym Wykonawcą, do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy.

Odbiorca odpadów potwierdza, że odpady objęte przedmiotową umową będą unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.


Przekazanie odpadu: 1) Odpady wymienione w zał. Nr2 będą dostarczone do unieszkodliwiania w godzinach i we wskazane przez Oferenta miejsce/lokalizację Instalacji i z uwzględnieniem zasady bliskości, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.797), transportem zorganizowanym przez i na koszt Zamawiającego od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] bez ograniczeń ich ilości w danym dniu/w danym transporcie bez względu na wielkość samochodu dostarczającego odpady oraz bez określania standardu jakości przekazywanych Wykonawcy odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć każdą przywiezioną przez Zamawiającego ilość odpadów, bez określania minimalnych limitów ilościowych na poszczególne rodzaje dostarczanych odpadów.
Dokumenty związane z potwierdzeniem wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania oraz sprawdzeniem prawidłowości/ustaleniem ilości odpadów poddanych procesowi unieszkodliwiania.
1) Zamawiający zobowiązany będzie do sporządzania kart przekazania odpadów [KPO] wystawionych w systemie BDO przy każdej partii odpadów dostarczanych do Instalacji. Karty te będą wystawiane zgodnie z prawem o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797).
2) Przejęte przez Wykonawcę odpady winny być ważone każdorazowo w momencie wjazdu na wskazane miejsce/Instalację na wadze, która tam się znajduje. Po zważeniu odpadów – przedmiotu przekazania, Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać dowód ważenia, zawierający datę, kod odpadu oraz jego masę, który doręczany będzie Zamawiającemu poprzez Przewoźnika przy każdej partii przejmowanych odpadów w miejscu wskazanym w ofercie Wykonawcy.
3) Wykonawca zobowiązany będzie również do niezwłocznego potwierdzania każdego przejętego ładunku odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi sporządzania karty przekazania odpadów[KPO] i potwierdzania danych w nich zawartych z uwagi na konieczność prowadzenia przez Zamawiającego ewidencji ilościowej i jakościowej wytwarzanych odpadów w BDO.
4) Masą wiążącą dla dokonania rozliczenia między Stronami tj. zapłaty Zamawiającego za usługę unieszkodliwiania odpadów przez Wykonawcę będzie masa odpadów, potwierdzonych w kartach przekazania odpadów (KPO) sporządzonych za dany okres rozliczeniowy.
5) Wykonawca zobowiązany będzie nie później niż w terminie 7 dni od przejęcia do unieszkodliwiania odpadów na podstawie (KPO) sporządzonych za dany okres rozliczeniowy tj. jeden miesiąc wystawić fakturę.
Faktura będzie zawierała za jaki okres została wystawiona, z podziałem na poszczególne kody odpadów oraz lokalizację z których odpad został odebrany zgodnie z KPO wystawionym przez Zamawiającego w danym okresie.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Młyńska 2
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in