Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - Malenin - z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

» Notice description

Roboty obejmują:
- wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – Malenin
Zakres robót:
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wykonanie nawierzchni jezdni:
2.1. Wykonanie pełnej konstrukcji jezdni(zakres rozbiórki oraz powierzchnie wynikające ze zmian geometrii łuków) – wg pkt II/1 przedm. robót
2.2. Wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni
2.3. Wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 m – str. L – zgodnie z pkt II/3 przedmiaru robót
2.4. Wykonanie w-wy wyrównawczej AC11W 50/70 – wg pkt. II/4 przedmiar robót
2.5. Wykonanie w-wy ścieralnej AC11S 50/70 KR2 wg pkt.II/5 przedm. robót
3. Wykonanie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym
4. Wykonanie zjazdów
4.1. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej – wg pkt. V przedm. robót
4.2.Wykonanie konstrukcji zjazdów o nawierzchni bitumicznej wg pkt.VI przedm. robót
4.3. Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami
4.4. Dostosowanie wysokości proj. Zjazdów wg pkt. VII przedm. robót
5. Studzienki ściekowe uliczne – wykonanie wpustów betonowych wg pkt. VIII przedm. robót
6. Przebudowa istniejących studni betonowych wg pkt. IX przedm. robot
7. Przebudowa istniejącego przepustu rurowego w km 0+375,00 wg pkt. X przedm. robót
8. Wykonanie ścianek oporowych typu L
9. Wykonanie poboczy wzmocnionych wg pkt. XII przedm. robót
10. Wykonanie wzmocnienia z teokraty komórkowej h=20cm z wypełnieniem kruszywem 0/31,5mm
11. Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, energetycznych rurami A110 PS wg pkt. XIV przedm robót
12. Przełożenia istniejących nawierzchni z kostki betonowej wg pkt. XV przedm robót
13. Wykonanie elementów BRD wg pkt. XVI przedm. robót
14. Regulacja istniejących elementów uzbrojenia terenu
15. Doświetlenie przejść dla pieszych
16. Wycinka drzew w pasie drogowym zgodnie z inwentaryzacją
17. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe zgodnie z pkt. XX przedm robót oznakowanie pionowe wg pkt XXI
18. Roboty ziemne wg pkt. XXII przedmiaru robót
19. Odtworzenia rowów drogowych i humusowanie skarp nasypów
20. Wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.12.2020 | 08:45


» Location

Al. Reymonta 32
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg
Al. Reymonta 32
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in