Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95, Pb 98 i oleju napędowego ON do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego.
1) Zamówienie będzie realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji.
2) Zamawiający wymaga, aby miejscem realizacji dostaw była co najmniej jedna stacja położona w odległości nie większej niż 5 km od siedziby PWiK Pisz, zapewniająca możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95, Pb 98) z dystrybutora minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.
3) Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Tankowania będą się odbywały bezpośrednio do pojazdów służbowych Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwa spełniające wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 ze zm.). Oferowane produkty paliwowe muszą spełniać normy PN-EN.
5) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże certyfikat jakości paliwa oraz dokument określający źródło paliwa.
6) Przewidywane zapotrzebowanie na zakup paliwa:
a. olej napędowy ON – 96 400 litrów.
b. benzyna bezołowiowa Pb 95 – 1 590 litrów
c. benzyna bezołowiowa Pb 98 – 310 litrów
7) Określone w pkt 6 ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
9) W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
10) Zamawiający nie przewiduje użycia kart paliwowych.
11) Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT w wersji papierowej, wystawionej na koniec każdego miesiąca, wraz z dołączoną asygnatą rozchodową, zawierającą co najmniej: datę i godzinę tankowania, nazwisko i imię kierowcy, markę i numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj i ilość pobranego paliwa oraz podpis odbierającego paliwo.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Tęczowa 2
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 2
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.