„Zakup ciągnika i beczkowozu na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa ciągnika i beczkowozu na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
2. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostarczony ciągnik i beczkowóz wynosi 12 miesięcy.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy.
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert.
4. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Aleja Chopina 8
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Aleja Chopina 8
Włocławek 87-800
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in