Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj projektu pn. „Budowa żłobka w technologii pasywnej w miejscowości Sulmierzyce

» Notice description

3.1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj projektu pn. „Budowa żłobka w technologii pasywnej w miejscowości Sulmierzyce”.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu robót geologicznych,
• Uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń opracowanej dokumentacji,
• Uzyskanie pozwolenia na budowę,
• Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych,
• Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów,
• Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
• Wyposażenie budynku i terenu w zakresie elementów stałych (Zamawiający uznaje za wyposażenie stałe wszelkie wyposażenie opisane w PFU).
Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia dla nowo wybudowanego budynku wskaźnika - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – minimum 34,92 tony równoważnika (CO2/rok) co potwierdzone zostanie w opracowanym audycie energetycznym.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia na etapie opracowywania projektów stosowania wytycznych wynikających w szczególności z poniższych publikacji:
• Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 .
• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Minister Infrastruktury i Rozwoju – maj 2015.
• Przepisy prawa budowlanego - Art. 5
1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:
• ogrodzić plac budowy,
• oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
• powiadomić właścicieli działek sąsiednich i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach,
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, które należy zrealizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w programie funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, osiągnął gotowość do użytkowania.
Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego powyżej (w tym również wykonanie robót budowlanych nie ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym, a niezbędnych do wykonania za względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. Wynagrodzenie to obejmuje również zorganizowanie we własnym zakresie poboru mediów oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji zamówienia.
Prace wymagane przez Zamawiającego, a nieobjęte PFU:
1) Opracowanie audytu energetycznego budynku,
2) Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
3) Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku,
4) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
5) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej:
a) pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu,
b) oryginał/kserokopię dziennika budowy,
c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej,
d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
• o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją Pozwolenia na budowę oraz ustawą Prawo budowlane,
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali,
• o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
f) oryginał/kopię projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót,
g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
i) wersję elektroniczną dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD,
j) „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych,
k) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tych urządzeń.
Zamawiający informuje, iż omyłkowo na stronie 35 PFU pkt. 7.2.12. wskazano 11 miejsc parkingowych. Zgodnie z MPZP Wykonawcy zobowiązany będzie wykonać 27 miejsc parkingowych w lokalizacji wskazanej na załączniku graficznym do PFU.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ, na który składają się następujące dokumenty:
1) Program funkcjonalno – użytkowy
2) Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku
3.2) Rozwiązania równoważne
1. Jeżeli, w SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza produkty i usługi równoważne z opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Jeżeli, w SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
2. Wykonawca, który powołuje się na produkty i usługi równoważne oraz rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np. zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca ma obowiązek czynności te dopełnić i uwzględnić w cenie oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych podlega weryfikacji równoważności przez Zamawiającego.
3. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do tych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności w sposób określony w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp.
3.3) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności objęte opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Programie funkcjonalno - użytkowym oraz niniejszej SIWZ składające się na bezpośrednie wykonanie Robót lub usług i związane z wykonaniem tych Robót lub usług dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy t.j. wykonanie robót branży konstrukcyjnej, ogólnobudowlanej, instalacyjnej w tym elektrycznej i sanitarnej oraz drogowej były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub usług. Wymaganie nie dotyczy Geodety oraz Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych.
Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ – Wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Urzędowa 1
Sulmierzyce 98-338
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzędowa 1
Sulmierzyce 98-338
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in