Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sosnowej w Gogolinie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Sosnowej w Gogolinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia drogi. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej (tj. ograniczenie jezdni krawężnikiem, wykonanie konstrukcji ścieżki, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na ścieżce pieszo-rowerowej, konstrukcja zjazdów poza ścieżką pieszo-rowerową), oznakowanie docelowe (pionowe i poziome), oświetlenie drogi. Dobór oświetlenia LED powinien uwzględniać kompensację energii biernej (indukcyjną i pojemnościową). Wymagany stopień skompensowania energii biernej to tgφ ≤ 0,4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), które stanowią załączniki nr 8, 9, 10 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów (wyrobów) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i STWiOR. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy PZP).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na robotach: rozbiórkowych, ziemnych (w tym polegających na wykonaniu konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej), robotach związanych z wykonaniem oznakowania docelowego i oświetleniem drogi. Obowiązek wykonywania w/w czynności na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, gdy są one wykonywane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Wymaganie dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę nie dotyczy także osób wykonujących czynności kierownika budowy/robót, geodety.
Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o którym mowa powyżej dotyczy także podwykonawców. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje za niespełnienie tych wymagań określone są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Krapkowicka 6
Gogolin 47-320
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Gmina Gogolin
ul. Krapkowicka 6
Gogolin 47-320
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in