Usług druku i oprawy- Atlas grzybów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa druku i oprawy„ Atlas grzybów”- 3 000 egzemplarzy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki odbioru oraz dostawy przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. W przypadku wszystkich użytych w opisie przedmiotu zamówienia norm, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym powyżej, a każdorazowe wskazanie normy oznacza równoczesne wyrażenie sformułowania „lub równoważna” w odniesieniu do każdej z nich .
5. Zgodnie z §13 ust. 3 i 4 rozporządzenie „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia” (t.j. 2020, poz. 1282)
3. Wykonawca może zamiast certyfikatów wymienionych w SIWZ potwierdzających zgodność z określonymi normami, złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdy Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania certyfikatów, o których mowa powyżej, może złożyć inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Sienkiewicza 19
Andrespol 95-020
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
ul. Sienkiewicza 19
Andrespol 95-020
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in