PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 74/17 I 74/46 W MIEJSCOWOŚCI NIEMSTÓW.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 74/17 i 74/46 w miejscowości Niemstów.”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi :
• konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5,0 m i długości ok. 100m,
• zjazdów indywidualnych dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów,
• utwardzenia poboczy kruszywem łamanym,
• kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok 117,0 m (4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED),
• uporządkowanie terenów przyległych po wykonanych pracach.

1.1. W celu dostosowania funkcjonalności obiektów dla potrzeb wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych, zaprojektowano obiekt budowlany bez barier architektonicznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona z niniejszą SIWZ dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
3. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zmianami) osoby wykonujące następujące czynności:
- pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych,
- pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności w zakresie:
a) robót rozbiórkowych, porządkowych,
b) robót konstrukcyjnych i nawierzchniowych,
c) robót elektrycznych.

Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
4.Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Lubin
Księcia Ludwika I 3
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in