Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w roku 2021 dla Domu Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych podzielonych na 7 pakietów opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CVP:
Pakiet I – Drób (CPV 15112000-6)
Pakiet II – Artykuły mrożone (CPV15331170- 9,15300000-1 )
Pakiet III – – Mleko, produkty mleczarskie i tłuszcze (CPV 15500000-3, 15400000-2)
Pakiet IV – – Różne produkty spożywcze (CPV 15800000-6)
Pakiet V – Mięso i produkty mięsne (CPV 15100000-9)
Pakiet VI – Jaja (CPV 03142500-3)
Pakiet VII – Warzywa i owoce (CPV 15300000-1,15331000-7)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu zestawienia cenowego stanowiącego załącznik nr 1 pakiet I do VII do SIWZ nr DPS 1PN/2020.
Zakres zamówienia obejmuje terminowe dostawy ( wraz z rozładunkiem ) artykułów do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

a) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w załączniku nr 1 pakiet I do VII do SIWZ, dostarczane towary muszą być zgodne z Polskimi Normami i spełniać wszystkie wymagania i normy dla artykułów żywnościowych dla ludzi,

b) Wykonawca na dostarczone towary, zgodnie z załącznikami nr 1 pakiet I do VII do SIWZ - formularz zestawienia cenowego musi zapewnić gwarancję jakości,

c) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 1pakiet I do VII do SIWZ (formularz zestawienia cenowego),

d) Wykonawca musi zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach, w tym zaoferować termin i warunki płatności opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Harbutowice 1
Sułkowice 32-440
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza
Harbutowice 1
Sułkowice 32-440
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in