Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden lub więcej zestawów zamówienia:
2.1. Zestaw nr 1 – Artykuły ogólnospożywcze w ilości 29 095 kg, 1 950 l
2.2. Zestaw nr 2 – Przetwory owocowe i warzywne w ilości 11 800 kg, 17 900 l.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dla poszczególnych zestawów załącznik nr 1a, 1b do SIWZ.
4. Dla zestawu nr 1: 4.1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu artykuły określone w załączniku, będącym integralną częścią umowy, w rozkładzie tygodniowym od poniedziałku do piątku w terminach, asortymencie i ilościach określonych w pisemnych zamówieniach dekadowych przekazywanych przez Zamawiającego, w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. Dostawy w godzinach od 7.30 do godziny 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
4.2. Zamówienia dekadowe będą przekazywane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej ( na adres e-mail……….) lub faksu ( na nr ………), w dniach od poniedziałku do piątku.
4.3. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia (niezgodności ilościowe, jakościowe), Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę telefonicznie lub pisemnie (faksem, pocztą elektroniczną) o stwierdzonych wadach lub brakach. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnienia i/lub wymiany wadliwego towaru na zgodny
z opisem przedmiotu zamówienia, bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi jakościowemu
i ilościowemu. Po wskazanym terminie Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru.
4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania dodatkowych zamówień asortymentu zawartego w załączniku do umowy w poz. 3, 7 i 8 załącznika do umowy, poza terminem określonym w pkt.4.1, w ilościach niezbędnych do realizacji ustawowych zadań, w nieprzekraczalnym terminie do 8 godzin od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5. Dla Zestawu nr 2: 5.1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu artykuły określone w załączniku, będącym integralną częścią umowy, w rozkładzie tygodniowym od poniedziałku do piątku w terminach, asortymencie i ilościach określonych w pisemnych zamówieniach dekadowych przekazywanych przez Zamawiającego, w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. Dostawy w godzinach od 7.30 do godziny 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
5.2. Zamówienia dekadowe będą przekazywane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail …………..) lub faksu (na nr………), w dniach od poniedziałku do piątku.
5.3. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia (niezgodności ilościowe, jakościowe), Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę telefonicznie lub pisemnie (faksem, pocztą elektroniczną) o stwierdzonych wadach lub brakach. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania uzupełnienia i/lub wymiany wadliwego towaru na zgodny
z opisem przedmiotu zamówienia, bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi jakościowemu
i ilościowemu. Po wskazanym terminie Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 11:00


» Location

Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Seasoning and dressing

» Buyer data

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in