Odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie piasku i skratek w okresie od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. z obiektów:
a) Oczyszczalni Ścieków przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie:
• piasku (kod 190802) realizowany przez kontener typu Kp7;
• skratek (kod 190801) realizowany przez kontener typu Kp7.
b) Oczyszczalni Ścieków w Wólce Kozodawskiej:
• piasku (kod 190802) realizowany przez kontener o pojemności 1 m3;
• skratek (kod 190801) realizowany przez kontener o pojemności 1 m3.

Zapewnienie kontenerów i pojemników do gromadzenia skratek i piasku znajduje się po stronie Zamawiającego. Wykonanie karty charakterystyki odpadów leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający w okresie 12 miesięcy realizacji zamówienia łączną ilość piasku i skratek na 1.800 ton (słownie: jeden tysiąc osiemset). Ilość piasku i skratek jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku odbioru piasku i skratek w ilości mniejszej niż podana wyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Ustalenie ilości piasku i skratek następować będzie przez każdorazowe zważenie na legalizowanej wadze samochodowej Zamawiającego. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do kompostowania piasku i skratek odbieranych z Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów (piasek i skratki). Rozliczenie za odbiór piasku i skratek będzie odbywało się na podstawie kart przekazania odpadów za miesiąc, w którym usługa została wykonana. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 797), przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257 ze zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.12.2020 | 12:00


» Location

Ul. Żeromskiego 39
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 39
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in