Dostawa papieru kserograficznego i składanki komputerowej oraz materiałów biurowych na potrzeby UMT oraz jednostek organizacyjnych GMT

» Notice description

1.1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż oraz dostarczanie:
Część 1 : papieru kserograficznego i składanki komputerowej,
Część 2: materiałów biurowych
na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.
1.2.Szczegółowy wykaz materiałów biurowych , papieru kserograficznego i składanki komputerowej, ich ilość są wskazane w załącznikach do wzorów umów, które są załącznikami do SIWZ. Wykaz zawiera przewidywane zaopatrzenie na materiały biurowe w ciągu 12 miesięcy.
1.3. Wydawanie i dostarczanie materiałów biurowych do Zamawiającego następować będzie partiami, począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do wykorzystania kwoty wskazanej w § 3 ust 2 wzoru umowy, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego,przy czym Zamawiający gwarantuje zakup 80 % przedmiotu zamówienia w każdej części.
1.4.Wykonawca zobowiązuje się wydać i dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do wskazanego przez zamawiającego Wydziału UMT lub jednostki organizacyjnej GMT, w godzinach pracy Urzędu i jednostki organizacyjnej GMT.
1.5. Zakres i warunki wykonania dostawy, określają szczegółowo wzory umów stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
1.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
1.7. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.
1.8. Zapisy dotyczące rozwiązań równoważnych zawiera pkt 1.10 siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in