Kontrakt 07 – „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Kontraktu 07 pn. „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej w rejonie ulicy Czaplinieckiej”. Kontrakt ten realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, dofinansowywanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa na odcinku od ulicy Grabowej w kierunku strefy przemysłowej zlokalizowanej w rejonie ulicy Czaplinieckiej w Bełchatowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej:
- z rur PE100 (w przypadku przewiertów – PE RC), SDR11, PN16, Ø225 o długości 561,10 m,
- z rur PE100, SDR11, PN16, Ø90 o długości 4,5 m,
- z rur PE100, SDR11, PN16, Ø63 o długości 1,0 m,
- z rur PE100, SDR11, PN16, Ø40 o długości 7,4 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 13 do SIWZ) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWIORB (Załącznik nr 15 do SIWZ). Zamawiający informuje, iż załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym. Przy kalkulacji ryczałtowej ceny ofertowej należy bazować na dokumentacji projektowej oraz na STWIORB.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przyjęte bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie zawiadomienie
o zakończeniu budowy.
Zakłada się jeden etap realizacji zamówienia oraz jedną płatność wynagrodzenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o.
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in