Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje: sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Artykuły spożywcze powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe, w tym spełniać warunki sanitarne produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej. Dostarczone artykuły spożywcze powinny cechować się wysokimi walorami smakowymi z odpowiednim terminem przydatności do spożycia według obowiązujących norm. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015, poz. 35 z póżn.zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia (SIWZ II pkt 7).
Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostarczenia, z wyjątkiem mięsa oraz mleka i przetworów mleczarskich, które winny być dostarczane świeże.
Dostawy realizowane będą w ilościach zgłoszonych według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego telefonicznie lub faksem w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia, w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia w ilościach podanych w zał. nr 1/1 – 1/5 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część I będzie obejmować różne artykuły spożywcze, sypkie, przyprawy, koncentraty
Część II będzie obejmować mleko i przetwory mleczne.
Część III będzie obejmować mięso i wędliny.
Część IV będzie obejmować warzywa i owoce.
Część V będzie obejmować ryby i mrożonki warzywne.

CPV:
-15000000-8 – Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
-15800000-6 – różne produkty spożywcze
-15400000-2- oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne
-15600000-4 – produkty przemiału ziarna
-15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty
-15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
-15500000-3- Produkty mleczarskie
-15220000-6- Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
-15331170-9- Warzywa mrożone

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 13:30


» Location

Brzeziny 1
Drawno 73-220
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
Brzeziny 1
Drawno 73-220
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in