Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części, osobno oceniane: 1. Monitoring i konserwacja oraz podjazdy i obchody w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część A) 2. Konserwacja systemów CCTV w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część B)

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części, osobno oceniane:
Monitoring i konserwacja oraz podjazdy i obchody w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część A)
Konserwacja systemów CCTV w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część B)

CZĘŚĆ A MONITORING I KONSERWACJA -CAMPUS przy Wybrzeżu Pasteura i ul. Borowskiej
1. Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania, monitoringu wizyjnego, radiolinii antynapadowej w obiektach Uczelni. Usługa monitoringu wykonywana będzie całodobowo poprzez włącznie systemów do centrum odbiorczego / bazy monitorującej Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów dostosowania istniejących sygnalizacji alarmowych do techniczno-sprzętowych wymogów centrum monitorującego Wykonawcy.
3. Zestawienie zawierające nazwę obiektu / jednostki organizacyjnej stanowiącej lokalizację systemu, typ centrali, liczbę czujek i aktualną formę przekazu sygnału stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Siwz.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca włączając SSW do centrum monitorowania ujednolicił formę przekazu sygnału na GPRS. Funkcjonujące nadajniki GPRS są własnością firmy aktualnie wykonującej usługę monitoringu na rzecz Zamawiającego.
5. Wykonawca oznakuje na swój koszt teren oraz budynki widocznymi, estetycznymi tabliczkami informującymi o jego ochronie przez firmę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z osobami wskazanymi przez Użytkownika kodów dostępu i haseł odwoławczych.
7. Odbiór sygnału wskazującego istnienie zagrożenia dla ochranianego obiektu stanowi obowiązek dla Wykonawcy do przyjazdu na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej składającej się z minimum 2 osób w godzinach od 6 do 22 w ciągu max. 15 min, w godzinach od 22 do 6 w ciągu max. 5 min od momentu odbioru sygnału na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej składającej się z minimum 2 osób.
8. W przypadku wystąpienia włamania do obiektu Wykonawca niezwłocznie zawiadamia wskazane przez Użytkownika osoby upoważnione do włączania i wyłączania systemu ochrony budynku lub jednostki, służby specjalistyczne (policja, straż, pogotowie, itp.) i zabezpieczy obiekt ochroną fizyczną do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego.
9. Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi monitoringu (min – co kwartał).
10. Wykonawca winien dostarczyć w formie elektronicznej do Działu Serwisu Technicznego harmonogram przeprowadzania konserwacji systemów uwzględniający termin wykonania konserwacji w odniesieniu do każdej z lokalizacji oraz dane osób ją wykonujących. Przedmiotowy harmonogram winien być przekazany minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału.
11. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden z nich winien być pozostawiony u użytkownika.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Serwisu Technicznego w formie elektronicznej protokołów konserwacji (dotyczących wszystkich pozycji załącznika nr 9 do Siwz) raz na 3 miesiące.
13. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceny zakupu i wartości robocizny.
14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Działu Serwisu Technicznego – na żądanie, w formie elektronicznej dane zgrane z pamięci centrali, dotyczące zdarzeń zarejestrowanych tj. kodowania, rozkodowywania, załączeń alarmu itp.
15. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki.
16. Ponadto Wykonawca winien:
 dysponować własnym serwisem technicznym,
 dysponować odpowiednim dla wskazanej liczby systemów parkiem samochodowym,
17. Wykonawca winien jest wycenić w ramach umowy
 konserwację i monitoring systemów odrębnie dla każdej z lokalizacji,
 realizację podjazdów grupy interwencyjnej na wezwanie portierów z rejonu budynków wyposażonych w system sygnalizacji włamań,
 jednorazowy obchód pomieszczeń w budynku po pralni przy ul. Borowskiej 213,
 roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie, serwis).
18. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji tj. zmiana kodów, wprowadzenie nowego Użytkownika, przeniesienie czujki ruchu lub wynikające ze stwierdzenia konieczności naprawy, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną oraz ilość roboczogodzin technika.

Zakres czynności konserwacji systemów alarmowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Siwz.

PODJAZDY I OBCHODY
PODJAZD patrolu prewencyjnego na niżej wskazane lokalizacje:
1. ul. Borowska 213 – teren po Zakładzie Usług Pralniczych i Różnych
Dwukrotny podjazd winien się odbywać:
- w okresie wiosenno-letnim pierwszy w godz. 23-24, drugi w godz. 2-3,
- w okresie jesienno-zimowym pierwszy w godz. 18-20, drugi 1-2.
Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 8 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika.
2. Campus dydaktyczny w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie 50-52, Chałubińskiego 2-10, Mikulicza-Radeckiego 2-4, Pasteura 1, Marcinkowskiego 1/3
Podjazd winien się odbywać w godzinach 1-3.
Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 10 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika.
3. Campus dydaktyczny przy ul. Borowskiej 211 i 211 A – Dolnośląska Farmacja
Podjazd winien się odbywać w godzinach 1-3.
Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 10 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika.
4. Posesja przy ul. Bujwida 44
Podjazd winien się odbywać w godzinach 1-3.
Wykonawca winien także zamontować system kontroli obchodu (na koszt własny), Zamawiający wskaże do 6 miejsc zamontowania urządzeń kontroli pracy wartownika.

OBCHÓD pomieszczeń po zlikwidowanym Zakładzie Usług Pralniczych i Różnych MAX przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.
Obchód będzie wykonywany wyłącznie w sytuacji załączenia się systemu włamaniowego.
Patrol wykonujący obchód winien przejść po wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku oraz sprawdzić czy nie zostały naruszone zewnętrzne drzwi wejściowe i garażowe. Po zakończeniu obchodu patrol winien się wpisać do książki wejść oraz zawiadomić o zdarzeniu pracownika portierni całodobowej Wykonawcy mieszczącej się w budynku CNIM przy ul. Marcinkowskiego 2-6 tel. 71 / 784-19-22. Szacunkowa ilość obchodów – 10 razy w roku.

Patrol winien być wykonywany przez grupę interwencyjną poruszającą się oznakowanym samochodem patrolowym, w składzie co najmniej dwóch osób – posiadających kwalifikacje pracownika ochrony, umundurowanych w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzonych w czytelne identyfikatory oraz wyposażonych w środki łączności i środki przymusu bezpośredniego.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia w formie elektronicznej comiesięcznych raportów (danych) z zamontowanych systemów kontroli pracy obchodu.

OCHRONA FIZYCZNA
Usługa realizowana na podstawie zlecenia elektronicznego, wyłącznie w sytuacjach zajścia konieczności ochrony spotkań (obrad) odbywających się na Uczelni.
Usługa winna być realizowana przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony, umundurowanych w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzonych w czytelne identyfikatory oraz wyposażonych w środki łączności i środki przymusu bezpośredniego.

MONITORING I KONSERWACJA DOMY STUDENCKIE przy ul Wojciecha z Brudzewa
1. Monitoring i konserwacja systemów sygnalizacji włamania w budynkach Domów Studenckich przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12 – wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszego Siwz. Usługa monitoringu wykonywana będzie całodobowo poprzez włącznie systemów do centrum odbiorczego / bazy monitorującej Wykonawcy.
2. Zakres czynności konserwacji systemów alarmowych w budynkach Domów Studenckich przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Siwz.
3. Dostarczenie i podłączenie do centrum monitorowania dwóch pilotów (radiolinii) antynapadowych, po jednym na każdą z portierni DS Bliźniak i DS Jubilatka.
4. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów dostosowania istniejących sygnalizacji alarmowych do techniczno-sprzętowych wymogów centrum monitorującego Wykonawcy.
5. Zestawienie zawierające nazwę obiektu / jednostki organizacyjnej stanowiącej lokalizację systemu, typ centrali, liczbę czujek i aktualną formę przekazu sygnału stanowi załącznik nr 3 do Siwz.
Funkcjonujące nadajniki GPRS są własnością firmy aktualnie wykonującej usługę monitoringu na rzecz Uczelni.
6. Wykonawca oznakuje na swój koszt teren oraz budynki widocznymi, estetycznymi tabliczkami informującymi o jego ochronie przez firmę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z osobami wskazanymi przez Użytkownika kodów dostępu i haseł odwoławczych.
8. Odbiór sygnału wskazującego istnienie zagrożenia dla ochranianego obiektu stanowi obowiązek dla Wykonawcy do przyjazdu na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej w godzinach od 6 do 22
w ciągu max. 15 min od zgłoszenia, w godzinach od 22 do 6 w ciągu max. 5 min od zgłoszenia. Grupa interwencyjna musi składać się z min. 2 osób.
9. W przypadku wystąpienia włamania do obiektu Wykonawca niezwłocznie zawiadamia wskazane przez Użytkownika osoby upoważnione do włączania i wyłączania systemu ochrony budynku lub jednostki, służby specjalistyczne (policja, straż, pogotowie, itp.) i zabezpieczy obiekt ochroną fizyczną do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego.
10. Wezwanie grupy interwencyjnej poprzez radiolinię jest dopuszczalne w przypadkach: zagrożenia życia, zagłuszania ciszy nocnej, dewastacji mienia oraz łamania regulaminu obowiązującego
w domach studenckich.
11. Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi monitoringu (min. co kwartał).
12. Wykonawca winien dostarczyć w formie elektronicznej do Sekcji ds. Domów Studenckich harmonogram przeprowadzania konserwacji systemów uwzględniający termin wykonania konserwacji w odniesieniu do każdej z lokalizacji oraz dane osób ją wykonujących. Przedmiotowy harmonogram winien być przekazany minimum na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału.
13. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden z nich winien być pozostawiony u Użytkownika.
14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Sekcji ds. Domów Studenckich w formie elektronicznej protokołów konserwacji (dotyczących wszystkich pozycji Załącznika nr 2 do niniejszego Siwz) raz na 3 miesiące.
15. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceny zakupu i wartości robocizny.
16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Sekcji ds. Domów Studenckich – na żądanie, w formie elektronicznej dane zgrane z pamięci centrali, dotyczące zdarzeń zarejestrowanych tj. kodowania, rozkodowywania, załączeń alarmu itp.
17. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki.
18. Ponadto Wykonawca winien:
 dysponować własnym serwisem technicznym,
 dysponować odpowiednim dla wskazanej liczby systemów parkiem samochodowym,
19. Wykonawca winien jest wycenić w ofercie:
 konserwację i monitoring systemów wyszczególnionych w Załączniku nr 3 i 9 do niniejszego Siwz odrębnie dla każdej z lokalizacji,
 roboczogodzinę pracy serwisanta (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie, serwis).
20. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji tj. zmiana kodów, wprowadzenie nowego Użytkownika, przeniesienie czujki ruchu lub wynikające ze stwierdzenia konieczności naprawy, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną oraz ilość roboczogodzin serwisanta.

TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH
1. Transport wartości pieniężnych odbywać się będzie z Domu Studenckiego Bliźniak mieszczącego się przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 do najbliższej placówki Santander Bank Polska S.A..
2. Transport wartości pieniężnych wykonywany będzie środkami transportu Wykonawcy (samochód wyposażony w łączność radiową z bazą) w składzie osobowym i na warunkach zgodnych
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 r.
w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 793).
3. Szacunkowa roczna ilość transportów pieniężnych wynosi 52 razy.
4. Za przewożone wartości pieniężne odpowiedzialność materialną ponosi Wykonawca.
5. Wykonanie usługi będzie każdorazowo potwierdzane na zleceniu.
6. Zamawiający określi datę transportu wartości pieniężnych najpóźniej na dzień przed planowanym transportem oraz powiadomi o tym telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu.

CZĘŚĆ B
KONSERWACJA SYSTEMÓW CCTV W DOMACH STUDENCKICH
1. Konserwacja systemów telewizji przemysłowej CCTV w domach studenckich „Jubilatka” i „Bliźniak” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12.
2. Zestawienie zawierające dane techniczne systemów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Siwz.
3. Zakres czynności konserwacji systemów stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Siwz.
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
 obsługi serwisowej systemów - rozpoczęcie realizacji prac serwisowych w czasie do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia,
 naprawy awarii – zakończenie prac do 48 godzin od otrzymania zlecenia, w sytuacji konieczności wydłużenia czasu na realizację naprawy systemu Wykonawca winien zapewnić urządzenia zastępcze (tymczasowe),
 bieżącego szkolenia na własny koszt pracowników Domów Studenckich wskazanych przez Kierownika Sekcji ds. Domów Studenckich w zakresie obsługi systemu,
 nagrywania na własny koszt na wniosek Zamawiającego zarejestrowanych materiałów z systemu,
 rozbudowy i przebudowy systemów według wskazań Kierownika Sekcji ds. Domów Studenckich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Konserwacja systemów winna być realizowana z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi (min – co kwartał).
6. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden nich winien być pozostawiony u Użytkownika.
7. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki.
8. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie i ceną zakupu części.
9. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności naprawy sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną. Roboczogodziny prac wliczone zostaną w miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy.
10. Wykonawca winien jest wycenić w ramach umowy roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na odrębne zlecenie, serwis).

KONSERWACJA SYSTEMÓW CCTV CAMPUS PASTEURA I BOROWSKA
1. Utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzenia i instalacje systemów monitoringu CCTV w obiektach UMW Campus Pasteura i Borowska
2. Zestawienie zawierające dane techniczne systemów stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Siwz.
3. Zakres czynności konserwacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Siwz.
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
 obsługi serwisowej systemów - rozpoczęcie realizacji prac serwisowych w czasie do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia,
 naprawy awarii – zakończenie prac do 48 godzin od otrzymania zlecenia, w sytuacji konieczności wydłużenia czasu na realizację naprawy systemu Wykonawca winien zapewnić urządzenia zastępcze (tymczasowe),
 bieżącego szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi systemów CCTV,
 nagrywania na wniosek Zamawiającego zarejestrowanych materiałów z systemu CCTV,
 rozbudowy i przebudowy systemów na zgłoszenie Zamawiającego.
5. Konserwacja systemów winna być realizowana z miesięczną częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi.
6. Wykonawca winien sporządzać protokoły z wykonywanej konserwacji w 2 egzemplarzach, przy czym jeden nich winien być pozostawiony u Użytkownika.
7. Wszystkie protokoły z konserwacji, serwisu i innych wykonywanych czynności winny być potwierdzone przez Użytkownika czytelnym podpisem osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową jednostki.
8. Wykonawca winien dostarczyć do Działu Serwisu Technicznego w formie elektronicznej protokoły
z konserwacji w terminie nie dłuższym niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym konserwacje winny być wykonane.
9. Protokoły z wykonywanych przeglądów systemów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku konieczności naprawy systemu wraz z podaniem nazwy elementu podlegającego wymianie, ceny zakupu i wartości robocizny (ilość roboczogodzin).
10. Dodatkowe czynności nie objęte zakresem czynności konserwacji, będą rozliczane na podstawie protokołu konieczności naprawy sporządzonego przez Wykonawcę przy współudziale Użytkownika. Protokół w swej treści winien zawierać: opis usterki, części podlegające wymianie wraz z ich ceną oraz ilość roboczogodzin technika.
11. Wykonawca winien jest wycenić w ramach umowy roboczogodzinę pracy technika (dotyczy usług dodatkowych, wykonywanych na podstawie protokołu konieczności naprawy lub odrębne zlecenie, serwis).
12. Ceny urządzeń / części ustalane będą na podstawie cen oficjalnych dystrybutorów, przy czym nie mogą być wyższe niż ceny brutto oficjalnych dystrybutorów. Ceny winny być potwierdzone cennikiem dystrybutora.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Equipment maintenance and repair
  • Audio equipment
  • Video equipment

» Buyer data

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in