Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych na potrzeby Szpitala Na Wyspie z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 w podziale na 16 zadań.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych na potrzeby Szpitala Na Wyspie z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 w podziale na 16 zadań ( części/pakiety) w ilościach i asortymencie określonym w Rozdziale II załącznikach od nr 1.1 do nr 1.16:
Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 3 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 4 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 5 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 6 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 7 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 8 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 9 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 10 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 11 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 12 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 13 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 14 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 15 – Sukcesywna dostawa leków,
Zadanie nr 16 – Sukcesywna dostawa leków,
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania, lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na wybrane pozycje w formularzu asortymentowo-cenowym.
3. Ilekroć w treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z jego przeznaczeniem. W przypadku leków, lek równoważny musi zawierać taką samą substancję czynną, postać oraz zakres działania. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust.5 PZP jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, której pozycji to dotyczy, wskazać producenta oraz złożyć oświadczenie, że lek równoważny zawiera taką samą substancję czynną, postać oraz zakres działania. Oświadczenie należy zawrzeć na formularzu asortymentowo-cenowym.
4. Zamawiający w związku z pkt 3 dopuszcza możliwość utworzenia w formularzu asortymentowo-cenowym, dodatkowej kolumny (np. nazwa handlowa oferenta) lub umieszczając informację pod tabelą formularza.
5. W przypadku braku produkcji, braku harmonizacji, bądź wycofaniu leku - wycenić pozycje w formularzu asortymentowo-cenowym podając udokumentowaną ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku, bądź wycofaniu z produkcji.
6. Zamawiający wyraża zgodę na wycenienie leku pod względem składu chemicznego i dawki, lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie.
7. Aby prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku, jeżeli przy przeliczeniu ze sztuk na opakowania, ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
8. Zamawiający zastrzega, aby wszystkie dawki dla danego leku pochodziły od jednego producenta.
9. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
10. W przypadku, produktów leczniczych Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane produkty posiadały wymagane przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 944) właściwe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski wydane przez uprawniony organ. Przedmiotowe dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
11. Jeżeli lek w nazwie międzynarodowej znajduje się na liście refundacyjnej, wówczas oferowany lek musi się na niej znajdować i jego cena musi być równa bądź niższa od limitów finansowania.
12. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją, ulotką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
14. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.
15. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Pszenna 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
ul. Pszenna 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in