Dostawa komputerów na potrzeby Gminy Konstancin-Jeziorna

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sztuk komputerów AIO na potrzeby Gminy Konstancin-Jeziorna.
2. Szczegółowe parametry wymaganego sprzętu oraz określa Załącznik nr 1A do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach nie gorszych od parametrów technicznych, które zostały określone w Załączniku nr 1A do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był wyprodukowany w ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc od daty składania ofert, był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych oraz nie obciążony prawami osób trzecich.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający wymaga udzielania gwarancji jakości na dostarczone komputery minimum 36 miesięcy (świadczona na miejscu u Zamawiającego z zachowaniem dysków).
7. W przypadku gdy w załączniku nr 1A do SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne parametry jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to parametry nie gorsze od parametrów wskazanych w załączniku nr 1A do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Piaseczyńska 77
Konstancin-Jeziorna 05-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Piaseczyńska 77
Konstancin-Jeziorna 05-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in