ZAKUP I DOSTAWA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa worków na odpady komunalne w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy Lubin, zgodnie z poniższym zestawieniem: a)worek niebieski "papier" 120 l- 50 mikronów (70x100) - 50.000 szt. b)worek żółty ze ściągaczem "plastik" 120l –50 mikronów (70x100) - 300.000szt. c)worek zielony "szkło" 80l –50 mikronów (60x80) – 50.000 szt. d)worek brązowy "bio" 120l –50 mikronów (70x100) - 150.000 szt. e)worek czarny bez nadruków 120l –50 mikronów (70x100) - 20.000 szt. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego na własny koszt oraz ryzyko do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gmina Lubin Sp. z o. o. w Księginicach 14. Wykonawca powiadomi osobę/y odpowiedzialną/e za realizację przedmiotu zamówienia (telefonicznie lub pisemnie: e-mail ) o terminie dostawy, nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem dostawy. Wykonawca dostarczy worki w terminie do 7 dni od momentu złożenia telefonicznego lub e-mailowego zamówienia.Dostawy realizowane będą w dni robocze od godz. 700 do godz.1400. Przyjęcie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie dokumentów WZ. Wykonawca zapewni transport i rozładunek dostarczonych worków. Za rozładunek worków odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wymagania dotyczące worków na odpady komunalne: a)winne być wykonane z folii polietylowej PE-LD lub równoważnego materiału, niezawierającego kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, być odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych, b)spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r., poz. 155, z późn. zm.), wymagania Polskich Norm lub norm europejskich, posiadać Atest higieniczny, odpowiadać deklaracją zgodności z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywie 94/62/EC oraz spełniać wymogi norm PN-EN 13427:2002, c)posiadać wytrzymałość na obciążenie minimum 30 kg dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, d)posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg dla odpadów z papieru i szkła oraz odpadów zielonych. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania trwałych i czytelnych nadruków na workach zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od dnia kiedy przedmiot zamówienia zostanie wydany Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiennej realizacji elementów przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, z zastrzeżeniem, że ogólna wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. Termin płatności za wykonanie zamówienia: 30 dni licząc od dnia prawidłowego wystawienia faktur.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

Księginice 14
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Plastic

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o.
Księginice 14
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.