Dostawa mikroskopu stereoskopowego

» Notice description

3.3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mikroskopu stereoskopowego.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, iż produkt równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać,
że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3.6. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkty o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ.
3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć,
że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne od opisanych.
3.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji:
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ - SOPZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 11:30


» Location

Wołoska 141
Warszawa 02-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Wołoska 141
Warszawa 02-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in