Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew (III)

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew (III) swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew, na odcinku od W56 do W62 tj. na wysokości działek o numerach 361 – 460.
2. Zakres zadania obejmuję budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 622,81 m.
1) Zadanie nr 1 – odcinek sieci wodociągowej W56 - W57 o długości 126,21 m w miejscowości Dominów.
2) Zadanie nr 2 – odcinek sieci wodociągowej W57 - W58 o długości 45,95 m w miejscowości Dominów.
3) Zadanie nr 3 – odcinek sieci wodociągowej W58 - W59 o długości 107,25 m w miejscowości Dominów.
4) Zadanie nr 4 – odcinek sieci wodociągowej W59 - W60 o długości 129,95 m w miejscowości Dominów.
5) Zadanie nr 5 – odcinek sieci wodociągowej W60 - W61 o długości 161,45 m w miejscowości Dominów.
6) Zadanie nr 6 – odcinek sieci wodociągowej W61 - W62 o długości 52,00 m w miejscowości Dominów.

3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają załączniki do SIWZ, tj. dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i inne w zakresie odnoszącym się do wyżej wskazanego odcinka sieci wodociągowej.

4. Obowiązki wykonawcy robót budowlanych szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

Partyzancka 2
Mełgiew 21-007
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o.
Partyzancka 2
Mełgiew 21-007
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in