PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W PRUSZCZU GDAŃSKIM I KMP W GDAŃSKU

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowym wykonaniu, w miarę możliwości przed innymi pacjentami, w kolejności określonej decyzją lekarza uwzgledniającą stan zdrowia innych oczekujących, u osoby skierowanej przez funkcjonariuszy Policji prowadzących czynności na terenie działania KPP w Pruszczu Gdańskim oraz KMP w Gdańsku:

1) badania lekarskiego osoby zatrzymanej i wydania zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych;
2) badania lekarskiego osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia stwierdzającego objawy stanu nietrzeźwości i wydanie zaświadczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do jej umieszczenia w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych;
3) pobrania krwi;
4) pobrania moczu;

Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1751), wobec czego nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności (split payment).


W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań diagnostycznych lub lekarskich konsultacji specjalistycznych w placówce medycznej Wykonawcy, koszty ich realizacji będzie ponosił Zamawiający w oparciu o obowiązujący Cennik Wykonawcy,

Mając na uwadze efektywność realizacji zadań przez funkcjonariuszy Policji prowadzących czynności na terenie działania KPP w Pruszczu Gdańskim oraz KMP w Gdańsku miejsce świadczonych usług ma być zlokalizowane na terenie Gdańska.

Wykonanie badania lekarskiego osoby zatrzymanej lub doprowadzonej do wytrzeźwienia stwierdzającego objawy stanu nietrzeźwości i wydania zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczania tej osoby w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przewidziano dla 1300 osób.
Pobranie krwi przewidziano dla 350 osób.
Pobranie moczu przewidziano dla 100 osób.


Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2/1 do SIWZ zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA.

Art. 93
1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo
2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 10:30


» Location

ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical services

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
Gdańsk 80-819
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in